Regulamin WBCOOP 2012

Warunki uczestnictwa w WBCOOP 2012

Przed zgłoszeniem swojego udziału w WBCOOP i zagraniem w turniejach, zapoznaj się z niniejszym regulaminem.

Poniżej znajdują się zasady i warunki (zwane dalej „Regulaminem”) promocji World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2012 („Promocja”), obejmującej wielostolikowe turnieje pokerowe („MTT”) oraz rankingi turniejowe („Ranking”), a organizowanej przez operatora („PokerStars”) serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pokerstars.eu („Serwis”) oraz programu PokerStars GUI („Oprogramowanie”).

Wszyscy uczestnicy („Uczestnik/-cy”), którzy życzą sobie wziąć udział w Promocji i zalogują się w tym celu w Oprogramowaniu, tym samy akceptują zasady, które mogą mieć tu zastosowanie: (I) niniejszy Regulamin, (II) Regulamin korzystania z serwisu, który można znaleźć na stronie http://www.pokerstars.pl/poker/room/tos/ („Regulamin Serwisu”) i (III) ogólne zasady uczestnictwa w turniejach organizowanych w Serwisie („Regulamin Turniejów”), który zamieszczony jest na stronie /poker/tournaments/rules/). Ponadto Uczestnicy zgadzają się na bezwarunkowe przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz Regulaminu Turniejów.

 1. Szczegóły promocji

  1. Promocja trwać będzie od 23 lutego do 4 marca 2012 („Czas trwania”).
  2. Aby wziąć udział w Promocji, należy wysłać do  PokerStars zgłoszenie w formie: albo obejmującego minimum 500 słów wpisu na blogu własnego autorstwa lub materiału wideo nie dłuższego niż 60 sekund z własnym pomysłem na wykorzystanie $5000 nagrody dla Najlepszego Blogera WBCOOP („Zgłoszenie”).  Dokładne informacje na temat rejestracji w Promocji i/lub sposobu wysyłania Zgłoszeń znajdują się na stronie /blog_tournament/ („Strona Promocji”).
  3. Jeśli Uczestnik zdecyduje się na Zgłoszenie w formie zawierającego co najmniej 500 słów wpisu na blogu, musi aktywnie prowadzić internetowy blog pokerowy od co najmniej2 (dwóch) miesięcy i aktualizować go regularnie już przed wysłaniem Zgłoszenia.
  4. Po dokonaniu rejestracji należy podzielić się swoim Zgłoszeniem ze wszystkimi znajomymi z wybranego serwisu społecznościowego za pomocą przeznaczonej do tego celu aplikacji znajdującej się na Stronie Promocji. Jeśli Zgłoszenie Uczestnika spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania i zostanie zaakceptowane przez PokerStars, Uczestnik otrzyma 10 (dziesięć) biletów, które uprawniają do udziału w dowolnych dziesięciu spośród 30 turniejów MTT stanowiących część niniejszej Promocji.
  5. Wszystkie Zgłoszenia muszą zostać wysłane do 21 lutego 2012 włącznie.
  6. Jeśli Uczestnik wygra bilet Spring Championship of Online Poker („SCOOP”) lub nagrodę pieniężną w dowolnym z 10 (dziesięciu) turniejów MTT, w którym zagra zgodnie z punktem 1(d), automatycznie weźmie udział i otrzyma bilet do turnieju WBCOOP 2012 zaplanowanego na 4 marca 2012 („Turniej Główny”).
  7. Jeśli Uczestnik wygra Turniej Główny 4 marca 2012, będzie mu przysługiwać największa część wynoszącej $5000 puli nagród (zwykle jest to 10-15% - w zależności od liczby graczy) („Nagroda w Turnieju Głównym”).
  8. Podczas gry w dowolnych 10 (dziesięciu) turniejach MTT, które Uczestnik wybierze, może on też zdobyć punkty sumowane w Rankingu. Ich ilość zależna jest od zajętego w danym MTT miejsca. Gdy upłynie Czas Trwania Promocji wszystkie punkty zostaną zliczone i na ich podstawie przyznane zostaną następujące nagrody:
   1. I miejsce: puchar, wart $7000 pakiet uprawniający do udziału w dowolnym, sponsorowanym przez PokerStars turnieju na żywo lub online, bilet do turnieju SCOOP 2012 (Średni Turniej Główny), zestaw żetonów ze specjalnej edycji.
   2. II miejsce: bilet do turnieju SCOOP 2012 (Średni Turniej Główny), zestaw żetonów ze specjalnej edycji.
   3. III miejsce: wart $215 bilet Step 4 (możliwości jego wykorzystania opisano na stronie: /poker/tournaments/types/steps), zestaw żetonów ze specjalnej edycji.
    Wszystkie nagrody wymienione w punkcie h określane będą jako „Nagrody Rankingowe”. Nagroda w Turnieju Głównym i Nagrody Rankingowe będą zbiorczo określane jako „Nagroda”. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że ma możliwości zamiany jakiejkolwiek Nagrody na gotówkę.
  9. Punkty zdobywane we wszystkich turniejach MTT w celu prowadzenia Rankingu będą publikowane na stronie głównej WBCOOP: /blog_tournament.
 2. Nagrody

  1. Jeśli Uczestnik zwycięży w Rankingu („Zwycięzca”), ma do wyboru wyłącznie pakiet uprawniający do udziału albo w sponsorowanym przez PokerStars turnieju na żywo, albo w turnieju internetowym, jak opisano w punkcie h(i). Ich połączenie nie jest możliwe.
  2. Jeśli chodzi o pakiet "Turniej na żywo", uwzględnia on koszt wpisowego i zakwaterowania w hotelu w ramach wyjazdu na dowolny, sponsorowany przez PokerStars turniej główny w 2012 roku, wybrany przez Zwycięzcę według własnego uznania. Koszt ten nie może przekroczyć wartości pakietu (to znaczy $7000). Jeśli całe $7000 nie zostanie wykorzystane w jednym turnieju na żywo, pozostała kwota może być użyta w przyszłym turnieju na żywo sponsorowanym przez PokerStars. Jeśli wartość wybranego pakietu do turnieju na żywo przekracza $7000, Zwycięzca samodzielnie pokryje różnicę. Dla celów niniejszej Promocji za turnieje sponsorowane przez PokerStars uznaje się imprezy wymienione na stronie PokerStars z turniejami na żywo obowiązującej w Twoim regionie, z wyłączeniem World Series of Poker* i Aussie Millions. Aktualną listę turniejów można zawsze uzyskać, pisząc na adres registrations@pokerstars.eu.
  3. Jeśli chodzi o pakiet „Turniej Internetowy”, zastosowanie mają takie same zasady, jak opisane w punkcie 2(b). Informacje na temat turniejów online, w których można wykorzystać pakiet, znajdują się na stronie: /poker/tournaments.
  4. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadna Nagroda nie może zostać podarowana, przepisana, przekazana ani odsprzedana innej osobie.
  5. Dostawca Nagrody może narzucić Uczestnikowi dodatkowe warunki, do których musi się on zastosować, a PokerStars nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Ponadto Zwycięzca może być zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z PokerStars określającej warunki przyznania i/lub wykorzystania Nagrody. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować utratę Nagrody.  
  6. Nagroda nie zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy z jakichkolwiek powodów nie będą jej mogli w świetle stosownych przepisów prawa wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagrody tym osobom było niezgodne z prawem.
  7. Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę w ramach tej Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom w związku z otrzymaniem Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  8. Jeśli nie zaznaczono inaczej, gdy Nagroda wiąże się z dokonaniem na rzecz Uczestnika płatności, stosowna kwota zostanie przekazana na konto gracza prowadzone w Serwisie („Konto Gracza”) w odpowiednim czasie po jej wygraniu.
   
 3. Kwalifikowalność

  1. Pracownicy PokerStars i ich krewni oraz wszystkie podmioty partnerskie lub inaczej powiązane z PokerStars nie posiadają prawa do wzięcia udziału w Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo.
  2. Aby móc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem, za pomocą którego można zweryfikować ich wiek i/lub tożsamość. Osoba, która nie będzie mogła wylegitymować się takim dokumentem, zostanie usunięta z Serwisu i wyłączona z Promocji (zdyskwalifikowana).
  3. Wzięcie udziału w dowolnym turnieju MTT w Serwisie jest równoznaczne z potwierdzeniem poprawności i aktualności imienia, nazwiska i adresu zarejestrowanych na Koncie Gracza. Wszelkie aktualizacje winny być dokonywane przed wzięciem udziału w jakimkolwiek MTT.
 4. Pozostałe postanowienia

  1. Udział w niniejszej Promocji i/lub dowolnych MTT w Serwisie równoznaczny jest z przyznaniem PokerStars przez każdego Uczestnika praw do wykorzystania jego imienia i nazwiska, podobizny, głosu i wizerunku w kampaniach marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach bez dodatkowego wynagrodzenia i wyraźnym zrzeczeniem się praw do jakichkolwiek roszczeń wobec PokerStars w tym zakresie. Uczestnik wyraża też zgodę na pomoc w promowaniu PokerStars i Serwisu na żądanie i zgodnie z instrukcjami PokerStars.
  2. Promocja może w dowolnym momencie ulec zmianie lub odwołaniu według uznania PokerStars. Zmiany takie obejmować mogą m.in. strukturę wypłat, Nagrody, punktację w Rankingu (zamieszczane na stronie: /blog_tournament).
  3. Poprzez udział w Promocji każdy z Uczestników wyraża zgodę na zwolnienie PokerStars, reprezentantów prawnych firmy, jej partnerów, spółek zależnych, filii, agencji i ich poszczególnych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów - w zakresie dopuszczalnym przez prawo - z wszelkich roszczeń o naprawienie szkód, strat lub uszkodzeń ciała doznanych czy poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji i/lub (ewentualnym) przyjęciem jakiejkolwiek Nagrody . 
  4. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu Turniejów według własnego uznania, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona w przewidziany sposób.
  5. W razie sporów odnośnie jakiegokolwiek aspektu Promocji ostateczna decyzja należeć będzie do kierownictwa PokerStars. Decyzja taka będzie wiążąca i nie będzie podlegać rewizji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żadną stronę trzecią.
  6. PokerStars zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i wykluczenia z Promocji każdego Uczestnika, który naruszy dowolne postanowienie niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu Turniejów oraz/lub do konfiskaty wszelkich przyznanych Zwycięzcy Nagród w razie uzasadnionego podejrzenia, że  Zwycięzca taki załamał zasady określone w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Serwisu i/lub Regulaminie Turniejów.
  7. Promocja niniejsza oraz wszelkie warunki i zasady tu wyszczególnione będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami Wyspy Man i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie WBCOOP 2012, kieruj je na adres support@pokerstars.eu.

Powrót na stronę główną WBCOOP. 

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.