Regulamin Home Games

POKERSTARS HOME GAMES - ZASADY UŻYTKOWANIA

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Umową”) określa warunki korzystania z usługi o nazwie Home Games („Home Games”) oferowanej przez internetowy serwis pokerowy PokerStars i winien być przez użytkownika serwisu przeczytany w całości przez skorzystaniem z usługi Home Games. Umowa niniejsza stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Rational Entertainment Enterprises Limited (zwaną dalej „PokerStars”) – właścicielem i operatorem internetowego serwisu dostępnego pod adresem www.pokerstars.eu („Serwis”), w którym oferowane są Home Games. Oprócz postanowień niniejszej Umowy należy przeczytać również Umowę Licencyjną Serwisu, Politykę prywatności, Zasady gry w pokera, Zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany waluti Regulamin Klubu VIP, a także pozostałe zasady, warunki, postanowienia i regulaminy obowiązujące w Serwisie i określające zasady promocji oraz rozgrywania gier publikowane co jakiś czas w Serwisie, które poprzez niniejsze odniesienie stanowią część Umowy wraz z innymi zasadami, o których PokerStars może powiadamiać użytkowników od czasu do czasu. Jeśli użytkownika wiąże z PokerStars lub którąkolwiek z firm powiązanych umowa partnerska, zgodnie z którą Użytkownik promuje Serwis wśród osób odwiedzających jego stronę internetową, („Umowa Partnerska”), również ona zostaje przez odniesienie włączona do niniejszej Umowy.

Należy pamiętać, iż usługa Home Games została pomyślana jako substytut prywatnych gier domowych rozgrywanych w gronie znajomych. Zatem jej użytkownicy mogą grać w pokera z osobami, które znają, i które mogą znajdować się fizycznie w tym samym miejscu/lokalu. Ponieważ PokerStars nie jest w stanie weryfikować legalności gier typu Home Games w każdej jurysdykcji, za sprawdzenie przepisów w danej jurysdykcji odpowiedzialni są użytkownicy – przed rozpoczęciem korzystania z Home Games.

PokerStars nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika w związku z prowadzeniem Home Games warunków nieniejszej Umowy lub innych zasad lub przepisów określonych przez PokerStars w odniesieniu do Home Games.

W związku z umożliwieniem Użytkownikowi przez PokerStars korzystania z Home Games i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” i korzystanie z Home Games jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszej Umowy (w tym m.in. zadeklarowanego powyżej zrzeczenia się odpowiedzialności), Umowy Licencyjnej Serwisu, Polityki prywatności, Zasad gry w pokera i Zasad realizacji transakcji finansowych i wymiany walut i Regulaminu Klubu VIP wraz z publikowanymi od czasu do czasu aktualizacjami oraz modyfikacjami.

PokerStars Home Games daje Użytkownikom możliwość zapraszania znajomych i członków zamkniętej społeczności do prywatnych gier bez względu na to, w jakim miejscu na świacie przebywają. Podstawowym założeniem PokerStars Home Games jest umożliwienie Użytkownikom korzystania z gier stolikowych i turniejowych w ramach różnych odmian pokera w wygodny sposób, umożliwienie rywalizacji i zabawy polegających na grze online w prywatnym gronie znajomych ludzi. Korzystanie z Home Games powinno być zgodne z tym założeniem i przyczyniać się do jego realizacji. Gracze, dane, rankingi, statystyki klubowe i inne wyniki rozgrywek ("Narzędzia gromadzenia danych") są dostarczane poprzez Home Games wyłącznie w celu wspierania socjalnych doświadczeń Użytkowników i rywalizacji pomiędzy nimi w ramach zamkniętej społeczności lub grona znajomych. Żadne Narzędzie gormadzenia danych ani informacje z nich pochodzące nie mogą być wykorzystywane ani dostarczane żadnym Menedżerom ani Członkom klubów, ani też żadnym stronom trzecim w celu uzyskania korzyści finansowych. W przypadku wykrycia lub zaistnienia podejrzenia jakiegokolwiek nadużycia założeń Home Games lub Narzędzi gromadzenia danych, lub też informacji z nich pochodzących w celu osiągnięcia korzyści finansowych, PokerStars zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie możliwości korzystania z Home Games przez Użytkownika i/lub zamknięcia powiązanego Klubu według własnego uznania.

1. Definicje i interpretacje

 1. Definicje terminów użytych w Umowie Licencyjnej Serwisu mają takie samo znaczenie w niniejszej Umowie.

 2. Następujące słowa i zwroty używane w niniejszej Umowie mają nadane im poniżej znaczenie (chyba że z kontekstu wyraźnie wynika co innego):

  1. Administrator” oznacza Menedżera Klubu lub jego Członka, któremu przyznano przywilej organizowania i anulowania Gier HG, konfigurowania ich parametrów, ustalania godzin rozpoczęcia oraz podejmowania innych działań administracyjnych w powiązaniu z Grami HG;
  2. Klub” oznacza klub pokerowy utworzony przez Użytkownika korzystającego z usługi Home Games;
  3. Menedżer Klubu” oznacza Użytkownika, który utworzył Klub;
  4. Gra HG” oznacza grę w pokera online za pośrednictwem Home Games;
  5. Turniej HG” oznacza Grę HG rozgrywaną w formie turnieju;
  6. Członek” oznacza Użytkownika, który należy do Klubu, ale nie jest jego Menedżerem.
 3. Dla potrzeb Umowy Licencyjnej Serwisu:

  1. Użytkownik to Użytkownik;
  2. Home Games to Gry;
  3. oprogramowanie dostarczone przez PokerStars do obsługi Home Games stanowi część Oprogramowania;
  4. logo i nazwa „HOME GAMES” to Znaki Handlowe;
  5. dane używane do logowania w celu skorzystania z Home Games, w tym numery kont, ID Klubów i Użytkowników, hasła oraz kody powitalne do Home Games to Identyfikatory Logowania.
 4. Wyrażenia zawierające słowa „w tym” lub „na przykład” oznaczają „w tym (bez ograniczeń)” i nie ograniczają sensu słów poprzedzających to wyrażenie.

 5. Słowa sugerujące liczbę pojedynczą oznaczają też mnogą i vice versa, a słowa odnoszące się do określonej płci oznaczają też płeć przeciwną.

 6. Odniesienie do „Punktu” oznacza odniesienie do punktu niniejszej Umowy.

2. Kompetencje

 1. PokerStars zachowuje władzę nad:

  1. otwieraniem, utrzymywaniem i zamykaniem Klubów;
  2. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Menedżera Klubu;
  3. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Członka;
  4. udzielaniem, utrzymywaniem i odbieraniem statusu Administratora.
 2. W sprawach dowolnego aspektu funkcjonowania Klubu, korzystania Użytkownika z Home Games (w tym Klubu i statusu członka) decyzja kierownictwa PokerStars jest ostateczna i nieodwołalna.

3. OBOWIĄZKI MENEDŻERA KLUBU

 1. Menedżerowie Klubu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wszystkich wyjaśnień, instrukcji i wytycznych dotyczących Home Games publikowanych w Serwisie od czasu do czasu.

 2. Menedżerowie Klubu są ambasadorami PokerStars i zobowiązani są do rozpowszechniania jak najlepszego wizerunku PokerStars i Home Games zarówno wobec członków, jak i ogółu społeczeństwa. Nie wolno im zachowywać się w sposób, jaki w opinii PokerStars szkodzi lub może szkodzić reputacji PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych, czy też przynieść materialną szkodę PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych.

 3. Ponadto Menedżer Klubu zobowiązuje się do:

  1. prowadzenia Klubu w sposób odpowiedzialny i w dobrej wierze;
  2. ochrony swojego konta Użytkownika i dostępu do narzędzi służących do zarządzania Klubem przed nieautoryzowanym użyciem (zaleca się korzystanie z tokenu bezpieczeństwa RSA) - nie ograniczając zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej Serwisu;
  3. zapewnienia Członkom pierwszej linii pomocy w sprawach związanych z Klubem (z wyłączeniem sporów pomiędzy Członkami) i podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu rozwiązania takich problemów (w razie potrzeb z pomocą działu obsługi klienta PokerStars);
  4. pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu w razie sporów pomiędzy Członkami związanych z Klubem i podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu rozwiązania takich sporów bez zwracania się do PokerStars;
  5. traktowania Członków sprawiedliwie i z szacunkiem;
  6. szanowania prywatności Członków i wykorzystywania ich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z zasadami Polityki prywatności PokerStars i ustawą o ochronie danych z 2001 roku obowiązującą na Malcie;
  7. rozsądnego korzystania z narzędzia blokowania Członków i blokowania ich wyłącznie po należytym rozważeniu i uwzględnieniu dobra Klubu;
  8. mianowania dla każdego prowadzonego przez siebie Klubu jednego z Członków swoim następcą na wypadek opuszczenia Klubu przez jego Menedżera lub z innego powodu stania się niezdolnym do wykonywania obowiązków Menedżera Klubu;
  9. bezzwłocznego powiadomienia PokerStars w razie zaistnienia jakichkolwiek podejrzeń odnośnie nadużyć, oszustw, nielegalnego przekazywania żetonów (chip-dumping), zmowy, prania pieniędzy lub innych nielegalnych zachowań, lub które są zakazane przez PokerStars (w świetle postanowień niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu lub innych zaleceń publikowanych w Serwisie), w powiązaniu z działalnością Klubu;
  10. stosowania się do uzasadnionych wskazówek udzielanych przez PokerStars odnośnie Klubu, jego Menedżera oraz (na ile jest to pod kontrolą Menedżera) korzystania przez jego Członków z Home Games.
 4. Menedżer zakładający Klub musi wybrać dla niego nazwę i logo.Kiedy nazwa zostanie zatwierdzona, nie będzie mogła zostać zmieniona, chyba że okaże się później, iż jest niezgodna z Punktem 3.5.

 5. Poza wskazaniami Punktu 3.4 Menedżerowi Klubu nie wolno wybierać nazwy Klubu, logo ani obrazka, które:

  1. są obraźliwe, niezgodne z prawem, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, pornograficzne, oszczercze, zniesławiające, bluźniercze, zawierające groźby lub mogące pobudzać nienawiść rasową;
  2. naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa PokerStars lub jakiejkolwiek strony trzeciej, lub też naruszają jakiekolwiek prawa;
  3. zawierają jakikolwiek adres URL;
  4. zawierają ID innego Użytkownika [w obraźliwym kontekście czy w uwłaczający sposób];
  5. zawierają nazwisko zawodowego pokerzysty lub innej sławnej osoby (chyba że jest to jednocześnie Menedżera Klubu lub jeśli ta sławna osoba jest Menedżerem Klubu lub jego Członkiem);
  6. zawierają jakiekolwiek znaki specjalne;
  7. zawierają nazwę lub promują usługi firm konkurencyjnych wobec PokerStars.
 6. Bez odstępstw od powyższych postanowień Punktów 3.4 i 3.5 każda nazwa Klubu i logo podlega kontroli i zatwierdzeniu przez PokerStars. PokerStars zastrzega sobie prawo do odrzucenia w dowolnym momencie i bez podawania powodu dowolnej nazwy Klubu, logo lub zdjęcia według własnego uznania.

 7. Menedżerowi Klubu nie wolno angażować się w spamowanie ani inne inwazyjne techniki mające na celu pozyskanie Członków. Każdy Menedżer Klubu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wysyłanych przez niego maili.

 8. Menedżerom Klubu nie wolno pobierać od Członków opłat za dołączenie do Klubu.

4. OBOWIĄZKI CZŁONKA

 1. Każdy Członek klubu jest zobowiązany do:

  1. działania odpowiedzialnie i w dobrej wierze jako Członek Klubu;
  2. traktowania innych Członków sprawiedliwie i z szacunkiem;
  3. szanowania prywatności Członków i wykorzystywania ich danych osobowych wyłącznie w zgodzie z zasadami Polityki prywatności PokerStars i ustawą o ochronie danych z 2001 roku obowiązującą na Malcie;
  4. ochrony swojego konta Home Games oraz dostępu do funkcji zarządzania Klubem przed nieautoryzowanym użyciem (zaleca się korzystanie z tokenu bezpieczeństwa RSA);
  5. traktowania Menedżera Klubu jako osoby pierwszego kontaktu w razie wszelkich pytań, wątpliwości czy sporów dotyczących Klubu;
  6. bezzwłocznego powiadomienia PokerStars w razie zaistnienia jakichkolwiek podejrzeń odnośnie nadużyć, oszustw, nielegalnego przekazywania żetonów (chip-dumping), zmowy, prania pieniędzy lub innych zachowań, które są nielegalne lub są zakazane przez PokerStars (w świetle postanowień niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu lub innych zaleceń publikowanych w Serwisie), w powiązaniu z działalnością Klubu;
  7. unikania zachowań, które w opinii PokerStars szkodzą lub mogą szkodzić reputacji PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych, czy też przynieść materialną szkodę PokerStars lub którejkolwiek z firm powiązanych.
 2. W ramach zapraszania innych osób do Klubu Członkowi nie wolno angażować się w spamowanie ani inne inwazyjne techniki mające na celu pozyskanie Członków, w tym m.in. niepożądane reklamowanie się w innych Klubach. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wysyłanych przez niego maili.

5. PARTNERZY

 1. Jeśli Użytkownik jest stroną w Umowie Partnerskiej, jest zobowiazany do przestrzegania w odniesieniu do korzystania z Home Games następujących warunków (terminy zapisane z dużej litery w Punkcie 5 i nie zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Umowie Partnerskiej):

  1. Ninejszym przyznaje się Użytkownikowi prawo do promowania Home Games poprzez Kody Marketingowe i/lub Odnośniki na Stronie w ramach działań marketingowych i promocji Serwisu pod warunkiem przestrzegania postanowień aktualnej wersji Umowy Partnerskiej. Każdy Klub utworzony w wyniku nieuprawnionych działań marketingowych czy promocyjnych podjętych przez Użytkownika może zostać bezzwłocznie zamknięty przez PokerStars. w korespondencji mailowej do potencjalnych Członków w myśl i w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy.
  2. Użytkownik może zaprosić osoby odwiedzjące jego Stronę m.in. w korespondencji mailowej do przyjęcia funkcji Menedżera Klubu i do zamieszczenia w takim zaproszeniu swojego Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika JEDNAKŻE surowo zabrania się stronom trzecim, w tym m.in. osobom odwiedzającą stronę Użytkownika, Menedżerom czy Członkom Klubu zapraszania do Klubu potencjalnych Członków z wykorzystaniem Odnośnika i/lub Kodu Marketingowego dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej.
  3. Zamieszczanie Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej w jakimkolwiek zaproszeniu do członkostwa w założonym przez niego Klubie wysyłanym przez Użytkownika do stron trzecich, w tym m.in. osób korzystających z jego Strony, lub jakiekolwiek zachęcanie do tego jest surowo zabronione.
  4. Użytkownikowi nie wolno zlecać stronom trzecim, w tym m.in. osobom korzystającym z jego Strony, zapraszania potencjalnych Członków do Klubu z wykorzystaniem Kodu Marketingowego i/lub Odnośnika dostarczonego Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej.
  5. Użytkownikowi nie wolno oferować ani dostarczać (czy też zlecić jakiejkolwiek stronie trzeciej oferowanie lub świadczenie) stronom trzecim jakichkolwiek świadczeń w dowolnej formie (finansowych lub innych, bezpośrednich ani ukrytych) za pośrednictwem wiadomości e-mail, publikacji na Stronie czy innego środka przekazu (online ani offline) poprzez korzystanie z Home Games, w tym odstępować zarobionych dzięki skorzystaniu z Home Games Prowizji zgodnie z postaniowieniami niniejszej Umowy.
  6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Home Games w sposób stanowiący nadużycie produktu (w tym w celu zwiększenia należych mu Prowizji lub Opłat).
  7. W przypadku, gdyby okazało się, iż Użytkownik naruszył postanowienia zawarte w Punkcie 5 lub podjął jakiekolwiek działania w celu ominięcia zakazów zawartych w niniejszym dokumencie, PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania wszelkich działań, jakie uzna za stosowne, w tym zamknięcia wszelkich powiązanych Klubów i/lub rozwiązania Umowy Partnerskiej.
  8. Prawo Użytkownika do korzystania z Home Games przyznane mu w niniejszym Punkcie 5 może być w dowolnym momencie odwołane przez PokerStars wedle własnego uznania i podlega dalszym warunkom i/lub ograniczeniom, które PokerStars może od czasu do czasu wedle własnego uznania określać, jak np. ograniczenie procentowej ilości Członków w Klubie powiązanych z Użytkownikiem za pomocą Trackera.

6. REKLAMA

  1. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Home Games do promowania jakichkolwiek usług ani produktów firm innych niż PokerStars lub firm z nią powiązanych (na przykład, poprzez odnośniki do innych stron internetowych lub zamieszczanie reklam stron trzecich), ani w żaden sposób zachęcać Członków do gry w pokera online w serwisach stanowiących konkurencję PokerStars.
  2. Użytkownikom nie wolno zamieszczać odnośników do zewnętrznych stron internetowych, ani też w jakikolwiek inny sposób wiązać Serwis lub dowolną jego część (w tym części Serwisu łączące się z Klubem) ze stronami internetowymi należącymi do stron trzecich, które promują konkurencję PokerStars, sugerują związek, poparcie lub rekomendację Klubu ze strony PokerStars lub naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Umowy Licencyjnej Serwisu.
  3. Użytkownik może zamieścić odnośnik do Serwisu na swoich stronach internetowych lub w wysyłanych przez siebie mailach, pod warunkiem że (I) robi to w sposób legalny i nie szkodzi reputacji PokerStars ani jej nie wykorzystuje, ani też (II) Użytkownik nie sugeruje istnienia jakiejkolwiek formy powiązania, wsparcia czy żyrowania, która w rzeczywistości nie ma miejsca. Prawo do dokonania takiego powiązania na mocy niniejszego Punktu (6.3) nie może być dzielone, przeniesione ani w inny sposób przekazane przez Użytkownika komukolwiek innemu. PokerStars zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego prawa w dowolnym momencie.

7. ZYSKI FINANSOWE

 1. Home Games są przeznaczone wyłącznie do osobistej rozrywki (zarówno dla Menedżerów jak i Członków Klubu) i nie wolno używać ich w żadnej formie do czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych zysków pieniężnych dla siebie lub innego Użytkownika Home Games. Niedozwolone postępowanie w powiązaniu z korzystaniem z Home Games obejmuje m.in.:

  1. zakładanie konta depozytowego lub korzystanie z jakiejkolwiek innej metody, programu lub systemu, w trybie online lub offline, w celu udzielania środków jakimkolwiek innym osobom na podstawie wyników dowolnej gry stolikowej lub turniejowej Home Games;
  2. pobieranie lub przyjmowanie od jakiegokolwiek Członka opłaty za przyjęcie do Klubu;
  3. zarabianie pieniędzy lub uzyskiwanie innych form wynagrodzenia w ramach dochodów z reklam (bez naruszania Punktów 6.1 lub 6.2).

8. PRYWATNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Gry HG przeznaczone są dla graczy, którzy znają się nawzajem i mogą podczas gry w ramach HG przebywać fizycznie w tym samym miejscu/pomieszczeniu. Przez akceptację niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, iż uczestnictwo w Home Games jest w jego jurysdykcji legalne.

 2. ID konta Użytkownika na PokerStars będzie zarazem identyfikatorem Członka lub Menedżera Klubu i będzie wyświetlane Członkom i Menedżerowi Klubu w lobby Home Games, lobby Klubu oraz (jeśli Menedżer Klubu zdecyduje o włączeniu do wykazów) w publicznych wykazach Klubów. Zatem osoby, które znasz z Home Games i/lub Klubu będą też znać ID Użytkownika Twojego konta PokerStars. Jeśli gracz nie wyraża na to zgody, nie może korzystać z Home Games. Użytkownikom nie wolno posiadać więcej niż jednego, niepowtarzalnego ID Użytkownika.

 3. PokerStars może kontrolować zapisy Klubowego czatu w dowolnym celu, w tym do sprawdzenia przestrzegania postanowień niniejszej Umowy i Umowy Licencyjnej Serwisu.

 4. W razie zaistnienia podejrzeń, że Użytkownik może być zamieszany w Nieuczciwe Działania (wg definicji zamieszczonej w Punkcie 10.1), dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione stronom trzecim. Jednakże w takim wypadku PokerStars będzie działać w zgodzie z zapisami Polityki prywatności.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PokerStars maili związanych z jego działalnością w Klubie, m.in. zawierających harmonogramy Gier HG, wyników i rankingów. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich maili. Należy pamiętać, że dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania maili z danego Klubu, będzie je dostawać, nawet jeśli zrezygnował już z otrzymywania promocyjnych lub innych maili z Serwisu.

9. ROZMOWY GŁOSOWE

  1. Menedżer Klubu może – wedle własnego uznania – zdecydować się na udostępnienie w grach HG w ramach swojego Klubu rozmów głosowych w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że PokerStars nie będzie aktywnie monitorować rozmów głosowych pomiędzy Użytkownikami Home Games, a zatem decyzję o grze w ramach HG z włączonymi rozmowami tego typu podejmuje się na własne ryzyko.
  3. Korzystanie z rozmów głosowych w sposób szkodliwy lub obraźliwy, m.in. do zmowy, oszustwa, spamowania i/lub nękania jest surowo zabronione.
  4. Korzystanie z rozmów głosowych w celu reklamowania konkurencji PokerStars lub jakichkolwiek innych celach komercyjnych, które nie zostały uprzednio zatwierdzone przez PokerStars jest surowo zabronione.
  5. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych zasad winno być bezzwłocznie zgłoszone do Działu Obsługi Klienta PokerStars (homegames@pokerstars.eu).
  6. Jeśli PokerStars odkryje, iż Członek, Menedżer Klubu lub Klub narusza zasady określone w niniejszym, odnoszącym się do rozmów głosowych, Punkcie 9, firma zastrzega sobie prawo do pozbawienia określonego Klubu, jego Członka lub Menedżera prawa do korzystania z funkcji prowadzenia rozmów i/lub podjęcia innych działań (również tych określonych w Punkcie 12 poniżej).

10. KONSERWACJA SYSTEMU

  1. PokerStars może od czasu do czasu zawieszać usługi Home Games w celu dokonywania koniecznych konserwacji (lub z innych powodów w zgodzie z postanowieniami Umowy Licencyjnej Serwisu), aczkolwiek w miarę możliwości PokerStars będzie uprzedzać Użytkowników o takim zawieszeniu. W razie zawieszenia usługi może być konieczne anulowanie wcześniej utworzonych Gier HG. Menedżer Klubu nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie zawieszenia.
  2. Każdy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że zawieszenie usługi opisane w Punkcie 10.1 jest poza kontrolą Menedżera Klubu. Niezależnie od tego, nadal pytania odnośnie zawieszenia usługi należy kierować w pierwszej kolejności do Menedżera Klubu.
  3. Każdy Menedżer Klubu wyraża zgodę na wzięcie na siebie odpowiedzialności za udzielenie pomocy Członkom Klubu, którzy pytają o dowolne zawieszenie usługi, o którym mowa w Punkcie 10.1.
  4. Użytkownik może wyrejestrować się z dowolnego Turnieju HG nie później niż na dwie minuty przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia gry. Jeśli Użytkownik nie wyrejestruje się na czas i nie stawi do gry w Turnieju HG, utraci opłacone wpisowe, a za opuszczenie gry graczom nie przysługuje żaden zwrot kosztów ani rekompensata od PokerStars.

11. NIEUCZCIWE DZIAŁANIA

 1. PokerStars udziela Użytkownikom zgody na korzystanie z Home Games pod warunkiem, że nie dopuszczają się oni oszustw i nieuczciwości. Użytkownik deklaruje, że nie będzie popełniać, powodować, zachęcać, wspomagać ani wspierać popełniania jakiegokolwiek oszustwa czy nieuczciwości lub innego zachowania, które jest nielegalne lub zakazane przez PokerStars (w świetle przepisów niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu lub jakiekolwiek zapisy publikowane w Serwisie) w Klubie albo podczas korzystania z Home Games („Nieuczciwe Działanie”).

 2. PokerStars traktuje Nieuczciwe Działania bardzo poważnie. Oprócz wszelkich praw i środków podejmowanych przez PokerStars w świetle przepisów niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu, w ramach przepisów prawnych oraz innych, Nieuczciwe Działania mogą zostać zgłoszone odpowiednim władzom/organom państwowym.

 3. Menedżer Klubu winien w rozsądnym zakresie monitorować działalność Klubu pod kątem Nieuczciwych Działań i zgłaszać Działowi Obsługi Klienta PokerStars (homegames@pokerstars.eu) każde zauważone lub podejrzewane Nieuczciwe Działania zgodnie z postanowieniami Punktu 3.3(i).

 4. Bez ograniczania Punktu 11.3, każdy członek winien zachować czujność wobec oznak Nieuczciwych Działań w ramach swojego Klubu i zgłaszać Działowi Obsługi Klienta PokerStars (homegames@pokerstars.eu) każde zauważone lub podejrzewane Nieuczciwe Działania zgodnie z postanowieniami Punktu 4.1(f).

12. NARUSZENIE PRZEPISÓW I ZAWIESZENIE

 1. W przypadku, gdy PokerStars ma podstawy sądzić, iż Użytkownik może naruszać jakieś postanowienia niniejszej Umowy lub Umowy Licencyjnej Serwisu, lub w innych uzasadnionych przypadkach, PokerStars zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla innych praw lub środków w ramach niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu, prawa lub innych przepisów) do bezzwłocznego:

  1. zawieszenia lub odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub jego części, w tym m.in. dowolnego Klubu, którego Użytkownik jest Menedżerem lub Członkiem, lub całej usługi Home Games;
  2. zawieszenia lub anulowania dowolnej Gry HG lub innej działalności powiązanej z Klubem;
  3. zawieszenia działania Klubu; i/lub
  4. zamknięcia Klubu.
 2. W razie gdyby Użytkownik został przyłapany na łamaniu któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub Umowy Licencyjnej Serwisu, PokerStars zastrzega sobie prawo (bez uszczerbku dla innych praw lub środków w ramach niniejszej Umowy, Umowy Licencyjnej Serwisu, prawa lub innych przepisów) do bezzwłocznego/ej:

  1. rozwiązania niniejszej Umowy;
  2. zawieszenia lub stałego odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub jego części, w tym m.in. dowolnego Klubu, którego Użytkownik jest Menedżerem lub Członkiem, lub całej usługi Home Games;
  3. zawieszenia lub anulowania dowolnej Gry HG lub innej działalności powiązanej z Klubem;
  4. zawieszenia działania lub zamknięcia na stałe Klubu;
  5. konfiskaty wszystkich środków finansowych przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie;
  6. zamknięcia Użytkownikowi jego konta;
  7. podjęcia działań prawnych przeciwko Użytkownikowi; i/lub
  8. podjęcia dowolnych innych działań, które PokerStars uzna za stosowne.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I ODSZKODOWANIA

 1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić PokerStars, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom, żądaniom, z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

  1. naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
  2. jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich w powiązaniu z Home Games;
  3. Nieuczciwych Działań lub domniemanych Nieuczciwych Działań, w które Użytkownik był zamieszany w powiązaniu z Home Games;
  4. korzystania z Home Games przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Home Games za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania za jego zgodą lub bez niej.
 2. W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych), które mogą wystąpić w powiązaniu z niniejszą Umową, nawet jeśli firma PokerStars dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód lub jeśli takie straty były możliwe do przewidzenia.

 3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ograniczają odpowiedzialności strony za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez jej zaniedbania, za kradzież lub oszustwo dokonane przez tę stronę.

14. NADRZĘDNOŚĆ PRZEPISÓW

 1. Gdyby w związku z korzystaniem z Home Games wystąpił jakikolwiek konflikt pomiędzy przepisami Punktów 6 i 7 niniejszej Umowy a Umową Partnerską, pierwszeństwo w zakresie takiej sprzeczności mają przepisy Umowy Partnerskiej.

15. POPRAWKI

 1. PokerStars zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikowania niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Użytkownika będą obowiązywać takie poprawki do Umowy po upływie 14 dni od opublikowania ich w Serwisie. Dlatego też PokerStars zachęca Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisu i sprawdzania aktualnie obowiązującej wersji Umowy. Dalsze korzystanie z Serwisu będzie traktowane jako akceptacja wszelkich poprawek do Umowy.

16. PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję właściwych sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nimi związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

17. KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji, bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone. Jeśli którykolwiek z przepisów jest nieważny, ale byłby ważny gdyby jakiś jego fragment został usunięty lub zmieniony, przepis ten winien być zastosowany z takimi modyfikacjami, które zagwarantują jego ważność.

18. CESJA

 1. PokerStars zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

19. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  1. Żadne (wyrażone lub dorozumiane) zrzeczenie się przez PokerStars roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez PokerStars żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowień lub innych postanowień niniejszej Umowy.
  2. Z wyłączeniem firm powiązanych z PokerStars, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw lub innych świadczeń na rzecz jakiejkolwiek osoby nie będącej stroną niniejszej Umowy (w tym Członkom i Menedżerom Klubu innych niż Użytkownik).
  3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje - ani nie powinno być tak interpretowane - ustanowieniem pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem stosunku zatrudnienia, spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa, ani też joint venture.
  4. Niniejsza Umowa i wspomniane w niej dokumenty zawierają całość ustaleń pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem dotyczących Home Games i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem w powiązaniu z Home Games.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez PokerStars w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Home Games oraz, jeśli Użytkownik jest Menedżerem Klubu, korzystaniem z Home Games przez Członków Klubu – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności.
  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją, wiążąca jest ta ostatnia.

Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.

Obsługa Klienta

Support

Dział obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji przez całą dobę i chętnie odpowie na wszystkie pytania, które nie trafiły do FAQ.