REGULAMIN KWALIFIKACJI W SERWISIE POKERSTARS

Uczestnik (zwany dalej „Graczem”) winien w całości przeczytać niniejsze warunki uczestnictwa („Regulamin”) przed wzięciem udziału w jakiejkolwiek imprezie PSLive („Impreza”), która składa się z serii rozgrywek pokerowych („Rozgrywki”) odbywających się w różnych obszarach geograficznych i obejmujących różne gry stolikowe i turniejowe, w tym „Turniej Główny” oraz liczne „Turnieje boczne” (Turniej Główny i Turnieje Boczne zarówno indywidualnie, jak i łącznie, stanowią „Turniej”), a także działalność internetową i powiązane promocje.

Imprezy obejmować będą w szczególności European Poker Tour („EPT”),  Asia Pacific Poker Tour  („APPT”), Latin American Poker Tour  („LAPT”), Australia New Zealand Poker Tour („ANZPT”), UK & Ireland Poker Tour („UKIPT”), Italian Poker Tour („IPT”), Eureka Poker Tour („EUREKA”), Estrellas Poker Tour („ESPT”), France Poker Series („FPS”) i PokerStars Caribbean Adventure („PCA”).

Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Graczem a Global Poker Tours Ltd („PSLive”), firmą należącą do tej samej grupy, co operator („PokerStars”) serwisów internetowych dostępnych pod adresami: www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es, www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg i www.pokerstars.ee („Serwis”).

Wzięcie udziału w dowolnych działaniach wyszczególnionych w punkcie 1. i w Turnieju lub Rozgrywkach jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Gracz może wziąć udział w dowolnym Turnieju poprzez:

  a. Wygranie turnieju kwalifikacyjnego za pieniądze w Serwisie („Satelita za pieniądze”);

  b. Wygranie turnieju kwalifikacyjnego za punkty Frequent Player Point („FPP”)  w Serwisie („Satelita za FPP”) (Satelity za pieniądze i Satelity za FPP zarówno indywidualnie, jak i łącznie, stanowią „Satelity”);

  c. Wygranie w Serwisie rywalizacji w ramach rankingu turniejowego;

  d. Wykupienie za gotówkę z konta Gracza w PokerStars wejściówki (sama wejściówka) lub pakietu (wejściówka+hotel+koszty lub wejściówka+koszty) do dowolnego Turnieju (opcja dostępna tylko w PokerStars.com i PokerStars.eu);

  e. Wykupienie za FPP lub tzw. pieniądze turniejowe („T-Money”) wejściówki (sama wejściówka) lub pakietu (wejściówka+hotel+koszty lub wejściówka+koszty) do dowolnego Turnieju (opcja dostępna tylko w PokerStars.com i PokerStars.eu);

  f. Otrzymanie wejściówki jako gość VIP lub gracz zakwalifikowany;

  g. Wygranie promocyjnego turnieju, freerolla lub wygranie wejściówki w ramach innej oferty.

 2. Gracz akceptuje fakt, iż PSLive może dokonywać zmian w harmonogramie Turniejów i Rozgrywek lub uzupełniać go.

 3. Aby móc zagrać w Satelicie lub Turnieju, Gracze muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle właściwego prawa, jeśli granica wieku jest tam wyższa. Gracz może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PSLive lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość (paszportu lub ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem). Gracz, który nie będzie mógł wylegitymować się takim dokumentem, zostanie wyłączony z Satelity lub Turnieju (zdyskwalifikowana) i usunięta z właściwego Serwisu.

 4. Wzięcie udziału w Satelicie lub w dowolnych Rozgrywkach jest równoznaczne z przyznaniem PSLive praw do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku Gracza w celach promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia. Wiąże się to również ze zgodą na pomoc w promowaniu PokerStars i występowanie w charakterze rzecznika firmy w trakcie trwania Turnieju oraz po jego zakończeniu, a w szczególności podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz  poprzez udział w innych imprezach organizowanych przez PokerStars.

 5. PSLive zastrzega sobie prawo do zobowiązania Graczy do noszenia logo PokerStars w dowolnym momencie Rozgrywek, w tym podczas gry przy stole telewizyjnym lub transmisji internetowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 6. Ponieważ każdy Serwis przeznaczony jest dla graczy z  innej jurysdykcji, muszą oni przestrzegać różnych przepisów i obowiązywać ich będą odmienne zasady opłacania wpisowego do Turniejów. Więcej informacji na temat dozwolonych na każdym koncie w PokerStars działań można uzyskać, pisząc na adres registrations@pslive.com.

 7. Gracze sponsorowani „na pełny etat” przez działający legalnie internetowy serwis do gry należący do strony trzeciej („Gracz sponsorowany”), którzy zakupią wejściówkę do Turnieju przez konto PokerStars (zgodnie z punktem 1d), mogą nosić logo sponsora pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia tego faktu na piśmie. Jeśli jednak Gracz Sponsorowany zdobędzie wejściówkę do Turnieju w kwalifikacjach dostępnych w Serwisie, nie będzie on mógł podczas tego Turnieju nosić logo swojego sponsora. Co więcej, nie będzie on określany jako gracz PokerStars w żadnych mediach. Niniejszym oświadcza się, że gracz taki nadal musi przestrzegać zasad i przepisów Rozgrywek, w tym ograniczeń w zakresie znaków firmowych i przestrzegania lokalnych przepisów w miejscu organizowania Rozgrywek.

 8. Gracz przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że PSLive stosuje wobec wszystkich uczestników Rozgrywek wymóg podpisania przed odebraniem karty PSLive regulaminu PSLive. Jeśli podpis taki nie zostanie złożony, a Gracz weźmie udział w jakimkolwiek Turnieju, działanie to będzie uznane za równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu PSLive, a niniejszym Gracz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Kopię tego regulaminu można uzyskać do wglądu, zwracając się w tej sprawie do firmy drogą mailową. Dane kontaktowe dla poszczególnych imprez PSLive znajdują się w osobnej sekcji.

 9. Pierwszy pakiet z wejściówką do Turnieju wygrany dowolnym sposobem wymienionym w punktach: 1(a), 1(b), 1(c), 1(e) lub 1(f) w Serwisie w Satelicie lub w jakikolwiek inny sposób jest nieprzekazywalny i niewymienialny, a zatem nie można za niego otrzymać ekwiwalentu w gotówce ani w żadnej innej formie. Wygrany pakiet trzeba osobiście wykorzystać, w innym razie wejściówka przepada. W razie wygrania kolejnych pakietów nie można ich sprzedać ani przekazać. W takim wypadku na konto Gracza w PokerStars zostanie przekazana równowartość pakietu: wejściówki/zakwaterowania oraz puli gotówki na wydatki/podróż na Turniej w formie pieniędzy turniejowych (T-Money), jeśli pieniądze na wydatki/podróż stanowiły część pakietu. Niezależnie od powyższych postanowień, w razie wygrania dodatkowego pakietu o łącznej wartości wyższej niż wartość pierwszego pakietu, jego zdobywca będzie zobowiązany do wykorzystania bardziej wartościowego pakietu pod groźbą jego utraty w razie niewykorzystania, a równowartość pakietu tańszego zostanie przekazana na jego konto PokerStars zgodnie z określonymi powyżej warunkami.

 10. Jeśli Gracz wykupi wejściówkę do Turnieju zgodnie z punktami: 1(d) i 1(e), będzie mógł wyrejestrować się w jeden z następujących sposobów: (I) Otwierając przed rozpoczęciem Turnieju główne okno PokerStars i klikając aplikację „Narzędzia” w menu po prawej stronie, następnie wybierając opcję „Moje gry i bilety” > „Zarejestrowany do turniejów”, a następnie korzystając z odnośników do wyrejestrowania. (II) Wysyłając e-mail na adres registrations@pslive.com prośbę o wyrejestrowanie (nie później niż 48 godzin przez rozpoczęciem turnieju). (III) Lub na miejscu, przed rozpoczęciem Turnieju, stosując się osobiście do obowiązujących tam procedur. Po rozpoczęciu Turnieju nie można już wyrejestrować się z niego i otrzymać zwrotu kosztów. W razie niestawienia się Gracza w celu odebrania biletu do Turnieju jego wpisowe trafi do puli nagród Turnieju.

 11. Jeśli Gracz wykupi pakiet do Turnieju przez swoje konto w PokerStars, nie będzie mógł anulować zakupionego i opłaconego pakietu. Pakiet hotelowy jest nierefundowalny (zasada ma zastosowanie do przypadków opisanych w punkcie 1d).

 12. Gdy Gracz stawi się na Turnieju po zamknięciu rejestracji i wyrazi chęć zagrania w nim, a nie został jeszcze wyrejestrowany, wartość jego zestawu żetonów zależeć będzie wyłącznie od decyzji dyrektora Turnieju.

 13. Gracze korzystający z PokerStars.com i PokerStars.eu są zobowiązani stosować się do poniższych zasad wypłat, w przypadku gdy nie obowiązują określone zasady wypłat dla danej imprezy (przy czym PSLive zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie i dla dowolnych Rozgrywek):

  1. Jeśli Gracz zyskuje prawo do wzięcia udziału w turnieju zgodnie z punktem 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) lub 1(g), może otrzymać w gotówce maksymalnie 2-krotność wpisowego, a pozostała kwota będzie przekazana na jego konto w PokerStars.
 14. Jeśli Gracz wygra wstępnego Satelitę, w którym nagrodą jest bilet do kolejnego Satelity online (a nie do samych Rozgrywek na żywo), może wyrejestrować się z kolejnego Satelity, otrzymując na swoje konto w PokerStars równowartość wpisowego do tego Satelity w formie T-Money. Te pieniądze turniejowe można znów wykorzystać do rejestracji w bezpośrednim Satelicie do Turnieju.

 15. W niektórych Turniejach, jeśli Gracz wygrał wejściówkę lub zarejestrował się do Turnieju poprzez Serwis, otrzyma bilet umożliwiający mu zarejestrowanie się do wybranego terminu dnia nr 1. W celu dokonania rejestracji należy otworzyć główne okno programu PokerStars, kliknąć wybraną Imprezę i wyszukać Fikcyjne Kwalifikacje do poszczególnych dostępnych edycji dnia nr 1. Miejsca w 1. dniu Turniejów są ograniczone, zatem zaleca się jak najwcześniejszą rejestrację. Jeśli miejsca w jednym z dni startowych zostaną wyczerpane, gracze będą mogli zarejestrować się tylko do drugiego z nich. Możliwość samodzielnej rejestracji zostanie wstrzymana tydzień przed rozpoczęciem Rozgrywek i gracze będą automatycznie przypisywani do dnia nr 1A.

 16. Bilety typu Step można wykorzystywać tylko w ramach systemu kwalifikacji Step i są one nieprzekazywalne i niewymienialne. Gracz musi osobiście wykorzystać pierwszą wejściówkę do turnieju na żywo wygraną w systemie Step zgodnie z jej przeznaczeniem.

 17. Wzięcie udziału w Satelicie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że imię, nazwisko, e-mail, adres zamieszkania i numer(y) telefonu podane na koncie Gracza w PokerStars są poprawne oraz uznaniem, że to osoba, której dane personalne znajdują się na tym koncie PokerStars, jest zdobywcą pakietu i to ta właśnie osoba brała udział w Satelicie i wygrała go i w związku z tym ona właśnie jest zobowiązana do osobistego wzięcia udziału w Turnieju.

 18. Wszelkie próby zamiany lub zdublowania konta gracza w PokerStars w celu umożliwienia sobie wzięcia udziału w Satelicie spowodują utratę wszelkich wygranych nagród i mogą skutkować zamknięciem konta Gracza w PokerStars.

 19. W przypadku sporów odnośnie do praw uczestnictwa  i innych spraw związanych z przyznawaniem nagród lub postanowieniami regulaminu dotyczącego Satelity ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PSLive, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu ani apelacji ze strony gracza czy jakiejkolwiek strony trzeciej.

 20. W razie gdyby z jakiegokolwiek powodu gracz, który zakwalifikował się/zarejestrował do Turnieju, nie wziął w nim udziału w określonym przez PSLive terminie, utraci on prawo do domagania się wzięcia udziału w takim Turnieju, a PSLive nie będzie w obowiązku wynagrodzić takiemu graczowi tej straty w jakikolwiek sposób.

 21. Poprzez udział w Satelicie każdy z graczy wyraża zgodę na całkowite i ostateczne zwolnienie PokerStars, przedstawicieli prawnych firmy, podmioty powiązane, spółki zależne, agencje oraz ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów od odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami i urazami doznanymi w związku z przyjęciem którejkolwiek z nagród.

 22. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Satelity, jeśli PokerStars uzna, iż Satelita nie może odbyć się zgodnie z założeniami.

 23. Wszyscy gracze uczestniczący w Satelicie muszą przestrzegać wszystkich warunków regulaminu PokerStars oraz ogólnych zasad obowiązujących w turniejach PokerStars.

 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

Dane kontaktowe z działem PokerStars ds. gier na żywo

Wszelkie pytania na temat powyższego regulaminu oraz rozgrywek na żywo organizowanych przez PokerStars, można kierować pod wymienione poniżej adresy mailowe.

Inne sprawy należy zgłaszać na adres support@pokerstars.eu.

Turnieje PokerStars na żywoAdresy kontaktowe
Australia New Zealand Poker Tour (ANZPT) anzpt@pokerstars.eu
Asia Pacific Poker Tour (APPT) appt@pokerstars.eu
Brazilian Series of Poker (BSOP) bsop@pokerstars.eu
European Poker Tour (EPT) ept@pslive.com
Estrellas Poker Tour (ESPT) estrellas@pslive.com
Eureka Poker Tour eureka@pslive.com
France Poker Series (FPS) fps@pokerstars.eu
Italian Poker Tour (IPT) ipt@pokerstars.eu
Latin American Poker Tour (LAPT) lapt@pslive.com
New Zealand Poker Tour (NZPT) info@nzpt.com
PokerStars Caribbean Adventure (PCA) pca@pokerstars.eu
UK & Ireland Poker Tour (UKIPT) ukipt@pokerstars.eu

Aplikacja PokerStars Live

EPT Guide

PokerStars Live występuje w wersji mobilnej. Zapoznaj się z kalendarzem, aktualnościami, galeriami, wynikami i nie tylko.

Satelity Players' Choice

Players Choice

Wygrywaj pakiety i graj w turniejach PokerStars Championship i PokerStars Festival.

Turnieje online

Tournaments

PokerStars organizuje najlepsze internetowe turnieje. Więcej gier, wyższe nagrody!