Satelity Players’ Choice - regulamin

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby (zwane dalej „Użytkownikami”) biorące udział w turniejach kwalifikacyjnych „Players’ Choice” („Satelity”) odbywających się w serwisie PokerStars („PokerStars), który znajduje się na stronach: www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es , www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg, www.pokerstars.ee, sh.pokerstars.de, www.pokerstars.ro (każda z nich zwana będzie dalej „Serwisem”).

 2. Wzięcie udziału w Satelicie jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska, pseudonimu, wizerunku i podobizny Użytkownika w dowolnych mediach bez ograniczeń czasowych i geograficznych w celach promocyjnych i marketingowych bez wynagrodzenia. Użytkownik zgadza się zawsze na żądanie i zgodnie z otrzymanymi instrukcjami pomagać w promowaniu PokerStars, a w szczególności brać udział w spotkaniach z prasą, udzielać wywiadów, uczestniczyć w sesjach zdjęciowych i brać udział w innych takich wydarzeniach organizowanych przez PokerStars.

 3. Wygranie w Satelicie nagrody w postaci biletu turniejowego („Voucher”) upoważnia wyłącznie do otrzymania miejsca w dowolnym turnieju stanowiącym część wydarzenia sponsorowanego przez PokerStars (takiego jak: PokerStars Festival czy PokerStars Championship) („Turniej”). Voucherów nie można nikomu przekazać, otrzymać za nie ekwiwalentu w gotówce ani w żadnej innej formie.  

 4. Żeby wykorzystać posiadany Voucher, należy:

  1. Zalogować się w programie PokerStars.
  2. Wybrać Turniej z listy zamieszczonej w zakładce „Na żywo”.
  3. Znaleźć wybrany Turniej i zarejestrować się poprzez odpowiednie kwalifikacje Player Choice z zakładki „Na żywo”.
 5. Jeśli wartość przyznanego Vouchera jest niższa niż kwota wymagana przy rejestracji w wybranym Turnieju, należy napisać w tej sprawie na adres registration@pokerstarslive.com, gdzie można uzyskać pomoc przy dokonaniu rejestracji oraz pobraniu brakującej kwoty z konta gracza w PokerStars.  

 6. Po wykorzystaniu Vouchera do rejestracji w wybranym Turnieju Użytkownik zostaje uznany za gracza z kwalifikacji PokerStars, co wiąże się z przestrzeganiem regulaminu obowiązującego uczestników turniejów PokerStars („Regulamin turniejów”).

 7. Możliwe jest wyrejestrowanie się z wybranego Turnieju. W tym celu należy zalogować się w programie PokerStars, odnaleźć właściwe kwalifikacje Player Choice i kliknąć opcję „Wyrejestruj”. W razie problemów z wyrejestrowaniem się przez oprogramowanie do gry, należy wysłać wiadomość w tej sprawie na adres registration@pokerstarslive.com nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przez przewidzianym rozpoczęciem Turnieju. Można też zgłosić się osobiście w punkcie rejestracji na miejscu, zanim gra się zacznie.

 8. W razie zarejestrowania się w Turnieju za pomocą Vouchera i wygrania dodatkowej wejściówki do tego samego Turnieju w bezpośrednim satelicie w serwisie Voucher zostanie zwrócony na konto, a udział w Turnieju umożliwi wejściówka wygrana w bezpośrednim satelicie. Dla potrzeb niniejszego regulaminu termin „bezpośredni satelita” odnosi się do satelity do określonego turnieju na żywo (np. PokerStars Festival Londyn). Za miejsce w bezpośrednim satelicie nie przysługują T-Money ani gotówka. Informacje na temat T-Money i ich wykorzystania znajdują się na osobnej stronie.

 9. Po zarejestrowaniu się w Turnieju za pośrednictwem PokerStars nie można dokonać rejestracji za pomocą Vouchera. Można wykorzystać go w innym, wybranym Turnieju.

 10. Imię i nazwisko osoby, która wygra Voucher, musi być zgodne z danymi z konta gracza w serwisie PokerStars.  

 11. Wszyscy uczestnicy Satelitów muszą przestrzegać postanowień umowy licencyjnej PokerStars oraz regulaminu turniejów.  

 12. Niniejszy regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom umowy licencyjnej opublikowanej w serwisie.

 13. W przypadku sporów odnośnie do praw uczestnictwa, innych spraw związanych z przyznawaniem nagród lub odnośnie do niniejszego regulaminu ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu ani apelacji ze strony uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Powrót na główną stronę Players’ Choice.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.