„Poker tam, gdzie Ty“ - regulamin

Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą promocji PokerStars „Poker tam, gdzie Ty” („Promocja”) organizowanej przez operatora („PokerStars”) strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.pokerstars.pl („Serwis”), stron powiązanych oraz oprogramowania PokerStars GUI („Oprogramowanie”).

Wszyscy uczestnicy („Uczestnik/-cy”), którzy przystępują do udziału w Promocji tym samym akceptują: (I) niniejszy Regulamin, (II) przepisy regulujące korzystanie z Serwisu i opublikowane na stronie http://www.pokerstars.pl/poker/room/tos/ („Regulamin Serwisu”) oraz (III) zasady obowiązujące we wszystkich rozgrywanych w Serwisie turniejach („Regulamin Turniejów”) zamieszczone na stronie http://www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/ i zgadzają się na ich bezwarunkowe przestrzeganie w ramach uczestnictwa w niniejszej Promocji.

1. Szczegóły promocji

1.1 Promocja trwać będzie od 7 do 31 lipca 2013 („Czas trwania”).

1.2 Aby wziąć udział w Promocji i zdobyć szansę na wygraną, należy:

  1. pobrać aplikację PokerStars Mobile („Aplikacja PS”) z App Store, używając kompatybilnego tabletu/urządzenia przenośnego („Urządzenie”) lub ze stron PokerStars w przypadku Urządzenia z systemem Android
    oraz
  2. uzyskać co najmniej 10 (dziesięć) punktów VPP (VIP Player Points), grając na pieniądze przy użyciu Aplikacji PS w okresie dwudziestu czterech godzin - pomiędzy 00:00 i 23:59 ET.

1.3 Po zdobyciu 10 (lub więcej) punktów VPP w określonym powyżej okresie Uczestnik zostanie automatycznie zakwalifikowany do losowania, w którym główną nagrodą („Nagroda Główna”) jest $1000 (tysiąc dolarów amerykańskich). Codziennie będą wyłaniani 2 (dwaj) zdobywcy Nagrody Głównej.

1.4 Przyznane też będą nagrody dodatkowe, opisane w punkcie 4.

2. Warunki uczestnictwa

2.1 Aby móc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub wyznaczonej stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez organ państwowy, za pomocą którego można zweryfikować ich wiek i/lub tożsamość w sposób zadowalający dla PokerStars. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić wystarczających dokumentów, zostanie automatycznie wykluczona z udziału w Promocji i może utracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki finansowe, które Użytkownik zdobył lub otrzymał w powiązaniu z nią, bez żadnej rekompensaty ze strony PokerStars.

2.2 Uczestnik może posiadać tylko 1 (jedno) konto gracza w Oprogramowaniu („Konto Użytkownika”). Dozwolona jest wyłącznie gra przy użyciu własnego Konta Użytkownika.  W żadnym wypadku nie można użyczać Konta Użytkownika osobom trzecim do gry za lub w imieniu Uczestnika.

2.3 Imię i nazwisko Uczestnika muszą być zgodne z danymi podanymi na Koncie Użytkownika, wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem wobec PokerStars, że:

  1. imię i nazwisko Uczestnika są zgodne z danymi z Konta Użytkownika biorącego udział w Promocji oraz
  2. imię, nazwisko i adres Uczestnika zarejestrowane na jego Koncie Użytkownika są prawidłowe i aktualne.

Osoba, która nie dostarczy zadowalającego PokerStars aktualnego dokumentu potwierdzającego jej imię, nazwisko i adres, zostanie wykluczona z Promocji lub zdyskwalifikowana.

2.4 Pracownicy PokerStars i ich krewni lub inne osoby w jakiś sposób powiązane z nimi lub z PokerStars nie posiadają prawa do wzięcia udziału w Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo, a określenie „powiązane” odnosi się m.in. do wszystkich osób mieszkających z pracownikami PokerStars.

3. Zachowania Uczestników

Jeśli PokerStars dowie się o jakichkolwiek nadużyciach finansowych, oszustwach, wykroczeniach, nieuczciwych zachowaniach lub innych podobnych działaniach w związku z udziałem Uczestnika w Promocji lub łamaniu Postanowień niniejszego Regulaminu, Regulamin Serwisu lub Regulaminu Turniejów, PokerStars zastrzega sobie nieograniczone prawo do automatycznej dyskwalifikacji takiego Uczestnika lub uznania udziału Uczestnika w Promocji za nieważny.  Jeśli takie oszustwo, podstęp, wykroczenie, nieuczciwość lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu jakiejkolwiek nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu – na żądanie – (lub wypłacenia odszkodowania) PokerStars w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu od PokerStars powiadomienia o tym.

3.2 Przez cały Czas trwania Promocji obowiązywać będą ścisłe reguły zachowania Wszystkich Uczestników i będą one egzekwowane przez PokerStars i/lub wyznaczone przez firmę osoby. PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za konieczne, wobec każdego Uczestnika przyłapanego na naruszeniu niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Turniejów i/lub podstępnym lub nieuczciwym działaniu w ramach Promocji. Działania karne mogą obejmować m.in. wykluczenie, zawieszenie udziału lub dyskwalifikację z Promocji i/lub Oprogramowania, bądź konfiskatę wszelkich nagród, które zostały przyznane i/lub normalnie zostałyby przyznane takiemu Uczestnikowi. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad Promocji oraz co można uznać za oszustwo lub nieuczciwość w odniesieniu do postępków Uczestnika podczas udziału w tej Promocji, należy do PokerStars – według własnego uznania.

4. Nagrody

4.1 W wyniku losowania PokerStars będzie nagradzać codziennie 2 (dwóch) Zwycięzców („Zwycięzcy”) kwotą $1000 (tysiąc dolarów amerykańskich) Nagrody Głównej, która będzie przekazywana na Konto Użytkownika każdego Zwycięzcy.

4.2 Oprócz zdobywców Nagrody Głównej codziennie, w wyniku losowania, PokerStars będzie typować:

  1. 30 (trzydzieści) kolejnych osób, które otrzymają po $100 (sto dolarów amerykańskich) oraz
  2. 500 (pięćset) kolejnych osób, które otrzymają po $10 (dziesięć dolarów amerykańskich). 

4.3 Uczestnik może wygrać tylko 1 (jedną) Nagrodę (jak określono w punkcie 4.4) z każdej kategorii nagród opisanych w punktach 4.1-4.2, pod warunkiem, że zgromadził wymagane 10 (dziesięć) punktów VPP we wskazanym w punkcie 1.2 okresie. Należy jednak pamiętać, że gdy wygra się Nagrodę z określonej kategorii, traci się prawo do zdobycia kolejnych nagród z tej samej kategorii na cały Czas trwania Promocji. Na przykład, jeśli dany Uczestnik zdobędzie Nagrodę Główną, przez pozostały Czas trwania Promocji nie będzie mógł wygrać następnej Nagrody Głównej, jednak nadal może otrzymać Nagrody z innych, opisanych w punktach 4.2(a) i (b), kategorii.

4.4 Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, że Nagród Głównych i/lub wszelkich innych nagród przyznawanych w ramach niniejszej Promocji (łącznie zwanych „Nagrodami”) nie można nikomu podarować, przepisać, przekazać, sprzedać ani wymienić. Na wniosek Zwycięzcy PokerStars może wymienić Nagrodę Główną na urządzenie iPad 4. Wniosek taki należy przedstawić w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia o wygranej, wysyłając go na adres support@pokerstars.eu. iPad zostanie dostarczony graczowi w ciągu 28 dni.

4.5 Zwycięzcom nie przysługuje prawo, ani też nie są oni w żaden sposób upoważnieni do angażowania PokerStars w zawierane umowy, poniesione wydatki lub koszty bez uprzedniej pisemnej zgody.

4.6 Nagroda nie zostanie przyznana tym Uczestnikom, którzy z jakichkolwiek powodów nie będą jej mogli w świetle stosownych przepisów prawa otrzymać i/lub wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagrody tym osobom było niezgodne z prawem.

4.7 Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę w ramach tej Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom w związku z otrzymaniem Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.8 Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda w ramach niniejszej Promocji, zostaną o tym fakcie natychmiast powiadomieni. Wszelkie nagrody pieniężne zostaną przekazane na odpowiednie Konta Użytkowników nie później niż 7 (siedem) dni od zakończenia codziennej loterii.

5. Przepisy bezpieczeństwa

5.1 Uczestnicy winni przestrzegać wszelkich otrzymanych od PokerStars wytycznych i/lub instrukcji odnośnie ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa lub innych, których powinni być świadomi, uczestnicząc w Promocji i przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych i przepisów. Niezastosowanie się do jakichkolwiek otrzymanych wytycznych może spowodować wykluczenie z Promocji.

5.2 Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody. Każde zachowanie lub działanie, które PokerStars może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym m.in. zachowanie agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne ze zwolnieniem PokerStars, prawnych przedstawicieli firmy, jej partnerów, spółki zależne, agencje oraz członków jej zarządu, kierowników, pracowników i agentów, z wszelkich kosztów, odszkodowań, roszczeń, skarg i postępowań prawnych wnoszonych przez Uczestnika (lub dowolną stronę trzecią w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego uczestnictwa w niniejszej Promocji i/lub w odniesieniu do jakichkolwiek Nagród, które mogą być w niej przyznane, a PokerStars całkowicie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do takich Roszczeń (innych niż wypłaty wszelkich kosztów i wydatków dostarczanych w ramach Nagrody - jeżeli przysługuje ona Uczestnikowi - w niniejszej Promocji). To ograniczenie nie obejmuje żadnej odpowiedzialności ze strony PokerStars wobec Uczestnika za: (I) zaniedbania; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania PokerStars lub pracowników firmy; (III) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązania, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez odnośne prawo.

6.2 Z zastrzeżeniem tego, na co zezwala punkt 6.1, Uczestnik potwierdza i zgadza się - w pełnym dopuszczalnym przez odnośne prawo zakresie, niezależnie od formy działania, czy chodzi o kontrakt, delikt czy inny przypadek - na to, że PokerStars lub współpracownicy firmy, do których należą m.in. członkowie zarządu, kierownicy, pracownicy, następcy prawni i cesjonariusze, w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności przed Uczestnikiem lub jakąkolwiek stroną trzecią za: (I) jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, moralne, uboczne, wtórne (w tym m.in. szkody spowodowane przerwami w działalności, straty gospodarcze lub inne straty zysków, programów, koszty wymiany sprzętu lub oprogramowania, archiwów, informacji czy dowolnych danych) czy związane z nimi odszkodowania, ani też dowolne inne szkody w jakiejkolwiek formie powstałe w wyniku udziału Uczestnika w niniejszej Promocji lub w powiązaniu z nim (lub niemożności wzięcia udziału), nawet jeśli PokerStars zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód; (II) jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, zaniedbaniami lub innymi nieścisłościami w Promocji.

6.3 PokerStars nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagrody, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą PokerStars i jednocześnie może dążyć do zapewnienia zastępczej Nagrody, nie ponosząc odpowiedzialności za wypłacenie żadnemu Uczestnikowi w takich okolicznościach jakiejkolwiek rekompensaty.
6.4 Uczestnik zgadza się wynagrodzić PokerStars, prawnym reprezentantom firmy, jej partnerom, podmiotom zależnym, agencjom oraz członkom zarządu, kierownikom i pracownikom wszelkie koszty, straty, szkody, pokryć wydatki i zobowiązania (w tym wynagrodzenie za utratę reputacji oraz wartości firmy, oraz opłacenie profesjonalnych doradców) nałożone na PokerStars w wyniku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Turniejów lub w związku z niezastosowaniem się do otrzymanych od PokerStars instrukcji, lub też w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej udziału Uczestnika w Promocji.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 W razie sporów lub niezgody odnośnie dowolnego aspektu niniejszej Promocji, w tym m.in. wszelkich spraw związanych z przyznawaniem Nagród, prawem Uczestnika do udziału w Promocji, stosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Regulaminu Turniejów, ostateczna decyzja należeć będzie do PokerStars, a każda podjęta przez PokerStars decyzja będzie ostateczna i wiążąca, i nie będzie podlegać weryfikacji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żadną stronę trzecią.

7.2 W przypadku gdyby w zgodzie z niniejszym Regulamin potrzebne było powołanie jury decydującego o ustanowieniu zwycięzcy na podstawie subiektywnej analizy lub interpretacji, PokerStars wyznaczy w tym celu niezależną jednostkę.

7.3 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska, wizerunku, głosu i podobizny Uczestnika w akcjach promocyjnych i reklamowaniu Promocji w dowolnych mediach bez dalszego wynagrodzenia, a Uczestnik wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń lub praw do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko PokerStars w powiązaniu z takimi wykorzystaniem jego osoby.

7.4 Niniejszy Regulamin, Regulamin Serwisu oraz Regulamin Turniejów stanowią całość umowy między Uczestnikiem a PokerStars w związku z Promocją i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje i porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Uczestnikiem a PokerStars. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, zasady, gwarancje i oświadczenia (wyrażone przez prawo lub z niego wynikające) zostają wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

7.5 PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu Turniejów według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami. Wszelkie zmiany w Promocji będą publikowane w Serwisie i kontynuowanie udziału w Promocji będzie traktowane jako akceptacja wszystkich proponowanych zmian, modyfikacji czy przeróbek.

7.6 Niniejszy Regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane.  Uczestnik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Promocji lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

Wszelkie pytania odnośnie promocji Poker tam, gdzie Ty należy kierować na adres support@pokerstars.eu.

Mobilny Kasjer

Chip Stack

Zasil swoje konto PokerStars na urządzeniu z systemem Android lub iOS poprzez Mobilnego Kasjera.  Dzięki niemu gra w pokera w mobilnej aplikacji jest jeszcze łatwiejsza!

Bonus za pierwszą wpłatę

First Deposit Bonus

Wszyscy gracze pierwszy raz wpłacający pieniądze na swoje konto mogą liczyć na bonus powitalny PokerStars: 100% do $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million to największy dostępny online cotygodniowy turniej pokerowy z pulą wynoszącą $1 000 000!