Terms and Conditions

Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą promocji PokerStars „Nagroda od ręki” („Promocja”) organizowanej przez operatora („PokerStars”) strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.pokerstars.pl („Serwis”), stron powiązanych oraz oprogramowania PokerStars GUI („Oprogramowanie”).

Wszyscy uczestnicy („Uczestnik/-cy”), którzy przystępują do udziału w Promocji tym samym akceptują: (I) niniejszy Regulamin, (II) przepisy regulujące korzystanie z Serwisu i opublikowane na stronie www.pokerstars.pl/poker/room/tos/ („Regulamin Serwisu”) oraz (III) zasady obowiązujące we wszystkich rozgrywanych w Serwisie turniejach („Regulamin Turniejów”) zamieszczone na stronie www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/ i zgadzają się na ich bezwarunkowe przestrzeganie w ramach uczestnictwa w niniejszej Promocji.

1. Szczegóły promocji

1.1 Promocja trwać będzie od 16 września 2013 do 31 grudnia 2014 („Czas trwania”).

1.2 Aby wziąć udział w Promocji i zyskać Nagrodę, trzeba najpierw otrzymać od PokerStars specjalne zaproszenie w formie wiadomości e-mail, powiadomienia (push), komunikatu w oprogramowaniu stacjonarnym lub aplikacji mobilnej. Osoby posiadające zaproszenie i chcące wziąć udział w Promocji są zobowiązane dokonać na swoje konto PokerStars wpłaty w wysokości minimum $30 (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) w ciągu 7 dni od otrzymania zaproszenia, wpisując przy tym kod bonusowy PokerStars „REWARD“. Po dokonaniu spełniającej powyższe warunki wpłaty Uczestnik zostanie zakwalifikowany do Promocji, w ramach której otrzyma jedną z następujących Nagród:

  1. Natychmiastowa nagroda gotówkowa w wysokości $5, $10, $20 lub $50. Zostanie ona od razu przekazana na konto Uczestnika i będzie od razu gotowa do użycia.
  2. Bilet do turnieju wielostolikowego (MTT) o wartości $5,50, $11, $22 lub $55. Bilet można wykorzystać do gry w dowolnym turnieju wielostolikowym PokerStars o wpisowym równym wartości zdobytego biletu.

2. Kwalifikowalność

2.1 Aby móc wziąć udział w Promocji, wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletność w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub wyznaczonej stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez organ państwowy, za pomocą którego można zweryfikować ich wiek i/lub tożsamość w sposób zadowalający dla PokerStars. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić takich zadowalających dokumentów, zostanie automatycznie wykluczona z udziału w Promocji i może utracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki finansowe, które Uczestnik zdobył lub otrzymał w powiązaniu z nią bez żadnego odszkodowania.

2.2 Uczestnik musi być tą samą osobą, której imię i nazwisko widnieje na koncie PokerStars w Serwisie („Konto Gracza”), którego użyto do rejestracji w Promocji, i ta właśnie osoba musi osobiście brać w niej udział. Wzięcie udziału w niniejszej Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem PokerStars, że imię, nazwisko i adres zarejestrowane na Koncie Gracza są poprawne i aktualne. Osoba, która nie jest w stanie dostarczyć zadowalającego PokerStars aktualnego dokumentu potwierdzającego jej imię, nazwisko i adres, zostanie wykluczona z Promocji lub zdyskwalifikowana.

2.3 Pracownicy PokerStars i ich krewni lub inne osoby w jakiś sposób powiązane z nimi lub z PokerStars nie posiadają prawa do wzięcia udziału w Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo, a określenie „powiązane” odnosi się m.in. do wszystkich osób mieszkających z pracownikami PokerStars.

2.4 Promocja dostępna jest tylko dla graczy PokerStars.com, którzy otrzymali osobiste zaproszenie od PokerStars. Użytkownicy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mogą brać udział w promocji, ani nie będą do niej zapraszani.

3. Zachowania Uczestników

3.1 Uczestnik może posiadać na PokerStars tylko jedno Konto Gracza i z niego właśnie powinien korzystać w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi nie wolno też umożliwiać innej osobie wzięcia udziału w Promocji za pośrednictwem jego Konta Gracza. 

3.2 Jeśli PokerStars dowie się o jakichkolwiek nadużyciach finansowych, oszustwach, wykroczeniach, nieuczciwym zachowaniu lub innych podobnych działaniach w związku z udziałem Uczestnika w Promocji lub łamaniu Postanowień niniejszego Regulaminu, Regulamin Serwisu lub Regulaminu Turniejów, PokerStars zastrzega sobie nieograniczone prawo do automatycznej dyskwalifikacji takiego Uczestnika lub uznania udziału Uczestnika w Promocji za nieważny. Jeśli takie oszustwo, nadużycie, wykroczenie, nieuczciwe zachowanie lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu jakiejkolwiek nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do jej zwrotu – na żądanie – (lub wypłacenia odszkodowania) PokerStars w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu od PokerStars powiadomienia o tym.

3.3 Przez cały Czas trwania Promocji obowiązywać będą ścisłe reguły zachowania Wszystkich Uczestników i będą one egzekwowane przez PokerStars i/lub wyznaczone przez firmę osoby. PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za konieczne, wobec każdego Uczestnika przyłapanego na naruszeniu niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Turniejów i/lub podstępnym lub nieuczciwym działaniu w ramach Promocji. Działania karne mogą obejmować m.in. wykluczenie, zawieszenie udziału lub dyskwalifikację z Promocji i/lub Oprogramowania, bądź konfiskatę wszelkich nagród, które zostały przyznane i/lub normalnie zostałyby przyznane takiemu Uczestnikowi. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad Promocji oraz co można uznać za oszustwo lub nieuczciwość w odniesieniu do postępków Uczestnika podczas udziału w tej Promocji, należy do PokerStars – według własnego uznania.

4.  Nagrody

4.1 Każdy Uczestnik otrzyma gwarantowaną Nagrodę o wartości od $5 do $55.

4.2 Nagrody będą przyznawane Uczestnikom w sposób losowy, każdy Uczestnik ma gwarancję otrzymania Nagrody. Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:

Rodzaj nagrody Wartość nagrody Prawdopodobieństwo otrzymania
Gotówka od ręki, $5 $5 3:10 (30%)
Gotówka od ręki, $10 $10 3:20 (15%)
Gotówka od ręki, $20 $20 1:25 (4%)
Gotówka od ręki, $50 $50 1:100 (1%)
Bilet turniejowy wart $5,50 $5,50 3:10 (30%)
Bilet turniejowy wart $11 $11 3:20 (15%)
Bilet turniejowy wart $22 $22 1:25 (4%)
Bilet turniejowy wart $55 $55 1:100 (1%)
Ogólne prawdopodobieństwo otrzymania nagrody 1:1 (100%)

4.3 Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Nagroda nie może zostać podarowana, przepisana, przekazana ani odsprzedana innej osobie.

4.4 Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, że Nagród Głównych i/lub wszelkich innych nagród przyznawanych w ramach niniejszej Promocji („Prezenty”) nie można nikomu podarować, przepisać, przekazać, sprzedać ani wymienić. Nieodebranie Nagrody Głównej i/lub Prezentu może spowodować przyznanie jej stronie trzeciej.

4.5 Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Uczestnik nie ma obowiązku przeznaczać wpłaconej kwoty na jakiekolwiek zakłady w ramach niniejszej promocji. Wpłacone środki mogą zostać wypłacone, według uznania Uczestnika, bez wyłączenia go z Promocji.

4.6 Dostarczyciel Głównej Nagrody i/lub Prezentu może narzucić Uczestnikowi dodatkowe warunki związane z jej/jego otrzymaniem lub wykorzystaniem („Regulamin Strony Trzeciej“), do których musi się on zastosować, a PokerStars nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z PokerStars określającej warunki przyznania i/lub wykorzystania dowolnego elementu Głównej Nagrody i/lub Prezentu. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować utratę Głównej Nagrody/Prezentu. 

4.7 Zwycięzcom nie przysługuje prawo, ani też nie są oni w żaden sposób upoważnieni do angażowania PokerStars w zawierane umowy, poniesione wydatki lub koszty bez uprzedniej pisemnej zgody.

4.8 Nagroda Główna lub Prezent nie zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy z jakichkolwiek powodów nie będą jej mogli w świetle stosownych przepisów prawa otrzymać i/lub wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagrody albo Prezentu tym osobom było niezgodne z prawem.

4.9 Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę Główną/Prezent w ramach tej Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom w związku z otrzymaniem Nagrody Głównej/Prezentu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.10 Uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany o otrzymaniu Nagrody Głównej/Prezentu w ramach niniejszej promocji, a Nagroda Główna/Prezent zostanie przekazana/-y nie później niż 30 (trzydzieści) dni od chwili zamknięcia Promocji. Niemniej jednak należy pamiętać, że niektóre elementy nagrody mogą odnosić się do turnieju mającego miejsce w przyszłości, co może uniemożliwić wykorzystanie Nagrody Głównej/Prezentu przed wyznaczoną datą.

4.11 Uczestnicy mają prawo zażądać listy zawierającej ID Użytkowników PokerStars i Nagrody przyznane w Czasie trwania Promocji. Tym samym wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na udzielenie informacji na temat ich ID Użytkownika na PokerStars i Nagrody w przypadku wystąpienia takiego żądania.

5. Przepisy bezpieczeństwa

5.1 Uczestnicy winni przestrzegać wszelkich otrzymanych od PokerStars wytycznych i/lub instrukcji odnośnie ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa lub  innych zasad, których powinni być świadomi, uczestnicząc w Promocji, a także przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych oraz przepisów. Niezastosowanie się do jakichkolwiek otrzymanych wytycznych może spowodować wykluczenie z Promocji.

5.2 Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody. Każde zachowanie lub działanie, które PokerStars może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym m.in. zachowanie agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.

5.3 Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania podczas uczestnictwa w Promocji i potwierdza, że udział w Promocji podejmuje na własne ryzyko.

5.4 Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia PokerStars o ewentualnych medycznych lub innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w Promocji, jak tylko się dowie o zaistnieniu takich przeciwwskazań. PokerStars zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi brania udziału w Promocji lub przyznania mu Nagrody (jeśli mu ona przysługuje) bez odszkodowania lub innych zobowiązań, jeśli – w opinii PokerStars – Uczestnik może narazić siebie lub innych na ryzyko zachorowania lub uszkodzenia ciała, bądź też spowodować odwołanie, zakłócenie lub skrócenie Promocji.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne ze zwolnieniem PokerStars, prawnych przedstawicieli firmy, jej partnerów, spółki zależne, agencje oraz członków jej zarządu, kierowników, pracowników i agentów, z wszelkich kosztów, odszkodowań, roszczeń, skarg i postępowań prawnych wnoszonych przez Uczestnika (lub dowolną stronę trzecią w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego uczestnictwa w niniejszej Promocji i/lub w odniesieniu do jakichkolwiek Nagród, które mogą być w niej przyznane, a PokerStars całkowicie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do takich Roszczeń (innych niż wypłaty wszelkich kosztów i wydatków dostarczanych w ramach Nagrody (jeżeli przysługuje ona Uczestnikowi) w niniejszej Promocji). To ograniczenie nie obejmuje żadnej odpowiedzialności ze strony PokerStars wobec Uczestnika za: (I) zaniedbania; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania PokerStars lub pracowników firmy; (III) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązania, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez odnośne prawo.

6.2 Z ZASTRZEŻENIEM TEGO, NA CO ZEZWALA PUNKT 7.1, UŻYTKOWNIK POWIERDZA I ZGADZA SIĘ – W PEŁNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO ZAKRESIE, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY CHODZI O KONTRAKT, DELIKT CZY COŚ INNEGO – NA TO, ŻE POKERSTARS LUB WSPÓŁPRAWCOWNICY FIRMY, DO KTÓRYCH NALEŻĄ M.IN. CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICY, PRACOWNICY, NASTĘPCY PRAWNI I CESJONARIUSZE, W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UCZESTNIKIEM LUB JAKĄKOLWIEK STRONĄ TRZECIĄ ZA: (I) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, MORALNE, UBOCZNE, WTÓRNE (W TYM M.IN. SZKODY SPOWODOWANE PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI, STRATY GOSPODARCZE LUB INNE STRATY ZYSKÓW, PROGRAMÓW, KOSZTY WYMIANY SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, ARCHIWÓW, INFORMACJI CZY DOWOLNYCH DANYCH) CZY ZWIĄZANE Z NIMI ODSZKODOWANIA , ANIE TEŻ DOWOLNE INNE SZKODY W JAKIEJKOLWIEK FORMIE POWSTAŁE W WYNIKU UDZIAŁU UCZESTNIKA W NINIEJSZEJ PROMOCJI LUB W POWIĄZANIU Z NIM (LUB NIEMOŻNOŚCI ZROBIENIA TEGO), NAWET JEŚLI POKERSTARS ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD; (II) JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, ZANIEDBANIAMI LUB INNYMI NIEŚCISŁOŚCIAMI W PROMOCJI.

6.3 PokerStars nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagrody Głównej/Prezentu, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą PokerStars i jednocześnie może dążyć do zapewnienia zastępczej Nagrody Głównej/Prezentu, nie ponosząc odpowiedzialności za wypłacenie żadnemu Uczestnikowi w takich okolicznościach jakiejkolwiek rekompensaty.

6.4 Uczestnik zgadza się wynagrodzić PokerStars, prawnym reprezentantom firmy, jej partnerom, podmiotom zależnym, agencjom oraz członkom zarządu, kierownikom i pracownikom wszelkie koszty, straty, szkody, pokryć wydatki i zobowiązania (w tym wynagrodzenie za utratę reputacji oraz wartości firmy, oraz opłacenie profesjonalnych doradców) nałożone na PokerStars w wyniku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu, Regulaminu Turniejów lub w związku z niezastosowaniem się do otrzymanych od PokerStars instrukcji, lub też w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej udziału Uczestnika w Promocji.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 W razie sporów lub niezgody odnośnie dowolnego aspektu niniejszej Promocji, w tym m.in. wszelkich spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Głównej/Prezentów, prawem Uczestnika do udziału w Promocji, stosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Regulaminu Turniejów, ostateczna decyzja należeć będzie do PokerStars, a każda podjęta przez PokerStars decyzja będzie ostateczna i wiążąca, i nie będzie podlegać weryfikacji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żadną stronę trzecią.

7.2 W przypadku gdyby w zgodzie z niniejszym Regulamin potrzebne było powołanie jury decydującego o ustanowieniu zwycięzcy na podstawie subiektywnej analizy lub interpretacji, PokerStars wyznaczy w tym celu niezależną jednostkę.

7.3 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska, wizerunku, głosu i podobizny Uczestnika w kampaniach marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach bez dodatkowego wynagrodzenia, a Uczestnik wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń lub praw do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko PokerStars w powiązaniu z takimi praktykami.

7.4 Niniejszy Regulamin, Regulamin Serwisu oraz Regulamin Turniejów stanowią całość umowy między Uczestnikiem a PokerStars w związku z Promocją i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje i porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Uczestnikiem a PokerStars. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, zasady, gwarancje i oświadczenia (wyrażone przez prawo lub z niego wynikające) zostają wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

7.5 PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu Turniejów według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami. Wszelkie zmiany w Promocji będą publikowane w Serwisie i kontynuowanie udziału w Promocji będzie traktowane jako akceptacja wszystkich proponowanych zmian, modyfikacji czy przeróbek.

7.6 Niniejszy Regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Uczestnik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Promocji lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

Wszelkie pytania odnośnie promocji „Nagroda od ręki” należy kierować na adres support@pokerstars.eu.

Mobilny Kasjer

Chip Stack

Zasil swoje konto PokerStars na urządzeniu z systemem Android lub iOS poprzez Mobilnego Kasjera.  Dzięki niemu gra w pokera w mobilnej aplikacji jest jeszcze łatwiejsza!

Bonus za pierwszą wpłatę

First Deposit Bonus

Wszyscy gracze pierwszy raz wpłacający pieniądze na swoje konto mogą liczyć na bonus powitalny PokerStars: 100% do $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million to największy dostępny online cotygodniowy turniej pokerowy z pulą wynoszącą $1 000 000!