Realizacja transakcji finansowych i wymiana walut

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i potwierdza, że:

  1. PokerStars dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, żeby wpłaty i wypłaty były realizowane terminowo. Jednak nie daje żadnych gwarancji odnośnie ostatecznego terminu zakończenia przetwarzania transakcji. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez sieci bankowe, awarie procesora lub działania stron trzecich zaangażowanych w realizację transakcji, które mogą spowodować spowolnienie realizacji płatności, konieczność ich ponowienia lub odwrócenie transakcji, zajęcie lub zamrożenie środków, ani też za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez zaistnienie opóźnień lub konfiskat.

  2. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez opóźnienia ani za straty wynikające z dostarczenia przez Użytkownika przy zlecaniu wpłaty lub wypłaty nieprawidłowych, niepełnych lub błędnych danych osobowych lub finansowych .

  3. W ramach umowy licencyjnej PokerStars i w myśl przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w celu realizacji wpłaty lub wypłaty Użytkownicy mogą zostać poproszeni o dostarczenie na żądanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe (np. dowodu osobistego, wyciągów z konta bankowego czy rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników PokerStars oraz przeciwdziała wykorzystywaniu PokerStars jako pralni brudnych pieniędzy lub do innych oszustw.

  4. Anulowane lub odrzucone wypłaty zostaną zwrócone na konto Użytkownika w kwocie i walucie ściągniętej wcześniej z konta w ramach pierwotnego zlecenia wypłaty, czyli przed dokonaniem jakiejkolwiek wymiany walut.

  5. Wszelkie cofnięte wpłaty będą ściągane z Twojego konta w kwocie i walucie wpłaty zgodnych z wpłatą, która wpłynęła pierwotnie na konto Użytkownika PokerStars, czyli po dokonaniu ewentualnej wymiany walut.

  6. PokerStars nie jest kantorem (punktem wymiany walut) i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane zmianami kursów walut.

  7. Kursy walut na PokerStars są aktualizowane codziennie, a Użytkownicy są odpowiedzialni za samodzielne zapoznanie się z właściwymi kursami na naszej stronie przed zainicjowaniem transakcji wymagającej wymiany walut. Do wpłat i wypłat w większości walut PokerStars doliczy marżę do średnich kursów rynkowych na podstawie danych publikowanych przez firmę XE (Source XE). Regulamin dostępny jest na stronie http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Jeśli metoda wpłaty nie realizuje płatności od ręki, opisane w punkcie 7 kursy walut zostaną zastosowane w chwili otrzymania potwierdzenia wpłaty przez procesor płatności PokerStars.

Płatności - FAQ

Chip Stack

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania odnośnie do transakcji finansowych na PokerStars.