Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt

Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników jest w PokerStars, Full Tilt, BetStars i PokerStars Casino kwestią niezmiernie istotną. Wspomniane serwisy są pod kontrolą i należą do grupy firm znanej jako „Rational Group”, właściciela i operatora stron umieszczonych pod adresami: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu (zwanych dalej „Serwisami”).

Gdy kontekst na to wskazuje, zastosowanie terminu „Grupa” odnosi się do Rational Gaming Europe Limited wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Rational Gaming Europe Limited oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z grupą firm znanych jako „Rational Group” (zwaną dalej łącznie „Rational Gaming”, „Grupą” lub „Fir”).

Firma jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych, które gromadzi, poprzez zabezpieczenie ich wykorzystania za pomocą najlepszych w tej klasie architektury programowej i sprzętowej technik, metod i procedur, co pozwala użytkownikom korzystać z pakietu dostępnych w Serwisach usług ze świadomością właściwego zabezpieczenia ich prywatności. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Firma stosuje się do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001. Odniesienia do konkretnych terminów (tutaj niezdefiniowanych) występujące w niniejszych zasadach ochrony prywatności winny być rozumiane tak, jak określono w Umowie licencyjnej dla użytkownika oprogramowania.

1. Akceptacja zasad ochrony prywatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika („Użytkownik”) niniejszych zasad ochrony prywatności. Firma zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji, a zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich w Serwisach. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad ochrony prywatności wraz ze wszelkimi późniejszymi zmianami. Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania ma pierwszeństwo przed dowolnymi sprzecznymi z nią przepisami niniejszych zasad ochrony prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie licencyjnej dla użytkownika oprogramowania. Celem niniejszych zasad ochrony prywatności jest ułatwienie Użytkownikom zrozumienia sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania ich danych osobowych oraz uświadomienie im praw z nimi związanych.

2. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

 1. W ramach procesu zakładania konta Stars Użytkownika w Serwisach oraz w celu umożliwienia Firmie świadczenia Użytkownikom Usług są oni proszeni o podanie pewnych danych osobowych, a w szczególności swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego wraz z hasłem oraz o potwierdzenie, że ukończyli oni 18 lat lub więcej w jurysdykcjach, w których minimalny wiek dla korzystania z Serwisu jest wyższy niż 18 lat. W zgodzie z wymogami prawnymi i w celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do oprogramowania i korzystania z niego lub Usług Firmy przez dowolną z należących do niej stron internetowych Użytkownik niniejszym przyznaje Firmie (lub stronom trzecim działającym w jej imieniu) zgodę na: (I) korzystanie przez Firmę z serwisów lokalizujących do określania położenia geograficznego Użytkownika poprzez jego komputer osobisty lub Urządzenie (zgodnie z definicją z punktu 9.) (w tym celu wykorzystywane mogą być m.in. adres IP Użytkownika, połączenie Wi-Fi i dane z plików cookie); (II) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, uzyskiwanie i przesyłanie danych osobowych Użytkownika (w tym m.in. danych odnoszących się do jego lokalizacji) lub innych danych bądź informacji, które mogą zostać pozyskane z jego Urządzenia/komputera, w celu udostępnienia Użytkownikowi Usług/oprogramowania oraz zrealizowania celów określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe lub dostarczenie danych, nie wolno mu korzystać z oprogramowania ani Usług Firmy. Aby móc świadczyć Użytkownikom Usługi, Firma może też wykorzystać ich dane osobowe w celu zweryfikowania wiarygodności przez zewnętrzne podmioty, w tym instytucje finansowe, agencje weryfikacji tożsamości oraz agencje informacji kredytowych lub we współpracy z nimi. Ponadto, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu, Firma przechowuje określone dane na jego temat, dotyczące m.in. jego aktywności w Serwisach oraz dane przechowywane na używanych przez niego Urządzeniach lub systemach bądź z nich pochodzących, w celu rozbudowania oferty Usług dla Użytkowników oraz upewnienia się, że nie korzystają oni z żadnych zakazanych zewnętrznych programów czy narzędzi. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane przez Firmę, jej partnerów oraz inne podmioty świadczące usługi w imieniu Firmy do następujących celów:

  • potwierdzanie transakcji finansowych;
  • świadczenie Użytkownikowi Usług;
  • identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnianie;
  • badania i analizy statystyczne;
  • badania i rozwój;
  • marketing, badania rynku i profilowanie klientów;
  • analiza danych;
  • zastosowanie się do wymogów prawnych i licencji;
  • analiza ryzyka kredytowego i nadużyć finansowych;
  • walka z zagrożeniami bezpieczeństwa;
  • potwierdzanie położenia geograficznego Użytkownika.

  Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników:

  • jeśli wymagają tego przepisy prawa lub organy regulacyjne;
  • jeśli Firma w dobrej wierze uzna, iż działanie takie jest wymagane:
   • przez procedury prawne dotyczące Firmy lub dla egzekucji jakiegokolwiek prawa;
   • w celu ochrony i obrony praw lub własności Firmy;
   • przez dowolny organ władzy, organ wydający licencje lub inny;
   • żeby umożliwić stronom trzecim, świadczącym dla Firmy usługi w zakresie płatności ich realizację lub rozliczenia w powiązaniu z dowolnymi zakładami Użytkownika;
   • żeby umożliwić zarządzanie płatnościami lub windykację za pośrednictwem podmiotu zatrudnionego przez Firmę do obsługi płatności i procesu podejmowania środków od Użytkowników i na ich rzecz;
   • przez zewnętrzne podmioty, które dostarczają usługi dla Firmy lub w jej imieniu;
   • na rzecz dowolnych zewnętrznych podmiotów wykupujących Firmę lub przejmujących jej interesy, lub też dowolną ich część;
   • przez biuro informacji kredytowej, w sytuacjach takich, jak opisane w poniższym akapicie punktu 2;
  • za zgodą Użytkowników;
  • w celu odzyskania danych po awarii;
  • w sytuacjach określonych w punktach 5 i 6.

  Firma może sporadycznie przesyłać Użytkownikom powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach, aktualności o różnych produktach, linki promocyjne oraz komunikaty marketingowe na temat oferowanych usług (w tym wiadomości konieczne w celu zapewnienia obsługi klienta). Jeżeli Użytkownicy nie będą chcieli otrzymywać takich promocyjnych komunikatów, mogą z nich zrezygnować, stosując się do instrukcji zamieszczonych w każdej takiej wiadomości.

  W razie gdyby Użytkownicy nie zwrócili Firmie dowolnych obciążeń zwrotnych, środków z cofniętych lub niezrealizowanych wpłat, Firma może – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekazać dane z ich kont i informacje o zarządzaniu nimi biurom informacji kredytowej („BIK”) (credit reference agencies / CRA) lub analogicznym instytucjom w jurysdykcji Użytkowników. BIK mogą przechowywać informacje o zadłużeniu przypisane do danego imienia, nazwiska i innych danych osobowych oraz udostępniać je innym organizacjom. Zapisy takie są przechowywane w archiwach BIK przez 6 (sześć) lat lub inny, właściwy okres od daty zaistnienia obciążenia zwrotnego, odrzuconej lub cofniętej płatności. Są one wykorzystywane w celu zapobiegania przestępczości; oszustwom; praniu brudnych pieniędzy; w celu weryfikowania tożsamości Użytkownika w razie, gdyby Użytkownik, jego partnerzy, inni członkowie rodziny/gospodarstwa domowego, wspólnicy biznesowi czy finansowi zgłaszali gdzieś wniosek kredytowy na dane Użytkownika; w celu monitorowania rachunków Użytkownika; podjęcia decyzji kredytowej lub z kredytowaniem powiązanej; wyśledzenia miejsca pobytu; windykacji długów; analizy statystycznej czy testowania systemu.

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Firmę, jej partnerów, agencje i zewnętrzne podmioty świadczące usługi dla Firmy w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W wypadku takim Firma stosować się będzie do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001 w zakresie przekazywania danych osobowych.

  Imiona i nazwiska Użytkowników będą wykorzystywane w materiałach reklamowych wyłącznie za ich zgodą.

  Imię i nazwisko podane przy rejestracji w serwisie w celu założenia konta Stars musi być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Ponadto ważne jest, aby Użytkownicy podawali w formularzu rejestracyjnym konta Stars aktualne i prawdziwe informacje, ponieważ będą one wykorzystane do potwierdzania transakcji finansowych oraz dla innych wyżej wymienionych celów. Użytkownicy powinni informować Firmę o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.

  Użytkownicy mogą zmieniać dane na koncie poprzez dedykowane opcje w pobranym oprogramowaniu.

3. Wpłaty i podejmowanie środków

 1. W celu dokonania wpłaty Użytkownicy muszą dostarczyć dane związane z metodą płatności (np. numer karty kredytowej i inne powiązane z nią dane). Informacje te, wraz z innymi danymi osobowymi, mogą zostać wykorzystane do rozliczenia zrealizowanych przez Użytkownika transakcji finansowych z Rational Gaming. Użytkownicy powinni informować Firmę o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych lub zaktualizować je na koncie Stars.

4. Poufność

 1. Rational Gaming podejmuje znaczne wysiłki w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji oraz innych informacji zebranych o poszczególnych Użytkownikach i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych danych nikomu spoza Grupy poza samym Użytkownikiem lub podmiotami wskazanymi w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Firma poczyniła znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, firewall oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych danych. Technologie te są stosowane w ramach najnowocześniejszej architektury zabezpieczeń.

  Użytkownicy również powinni podjąć pewne kroki w celu ochrony swoich danych. Identyfikatory Logowania Użytkowników (zgodnie z definicją z Umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania) są poufne i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ich zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem.

  Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania z usługi Home Games widniejący na koncie Użytkownika pseudonim Stars będzie też identyfikatorem Menedżera lub Członka Klubu i będzie widoczny dla Menedżera i innych Członków klubu w lobby Home Games, Lobby klubu i (jeśli Menedżer Klubu zgodzi się na włączenie do katalogów) w publicznych katalogach Klubów. A zatem osoby, które znają Użytkownika poprzez Home Games i/lub Klub, będą również znać jego pseudonim Stars. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie wolno mu korzystać z Home Games.

5. Ograniczenia poufności

 1. Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa: Ze względu na przepisy prawa, regulacje i bezpieczeństwo środowiska, w którym Firma działa, w pewnych okolicznościach może być wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Użytkowników bez powiadamiania ich o uczynieniu tego. Firma podejmie w rozsądnym zakresie wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących okoliczności:

  1. do przypadków, kiedy w dobrej wierze sądzi, że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną;
  2. do przypadków, kiedy istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw osobom lub podmiotom dla ochrony lub egzekucji praw Firmy;
  3. gdy będzie to konieczne, w celu zapobiegania manipulacjom wynikami meczów lub kursami na stronie BetStars lub wykrywania niestandardowych schematów obstawiania w ramach systemu wczesnego ostrzegania Firma może przekazywać dane dotyczące ww. schematów obstawiania lub osoby podejrzanej o manipulacje podmiotom przeprowadzającym dochodzenie w ww. sprawach, jak organizacje sportowe, organy regulacyjne lub inne organizacje, do których Firma należy.

  Oprócz tego, Firma może, a Użytkownik upoważnia ją do tego, ujawnić pseudonim Stars Użytkownika, jego imię i nazwisko, wiek, adres: ulicę, miasto, stan, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, adres e-mail oraz położenie geograficzne i dane na temat instrumentów finansowych używanych do wpłat i wypłat przedstawicielom Firmy będącymi podmiotami zewnętrznymi lub oficjalnym instytucjom rządowym, w przypadku gdy – według uznania Firmy – jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwem lub innymi bezprawnymi działaniami lub takimi, które mogą narazić Firmę na odpowiedzialność prawną.

6. Kto otrzymuje dane Użytkowników?

 1. Oprócz ujawnienia danych w przypadkach określonych przepisami prawa opisanych powyżej w niniejszych zasadach ochrony prywatności, Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników swoim pracownikom, agentom oraz dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi, którzy wykorzystują dane osobowe Użytkowników dla potrzeb świadczenia usług na rzecz Firmy w związku z występowaniem osób, których te dane dotyczą, w charakterze Użytkowników dowolnych Serwisów. Wszyscy odbiorcy danych osobowych Użytkowników będą zobowiązani właściwymi przepisami prawa o ochronie danych do zachowania bezpieczeństwa i tajności tych danych w stopniu ochrony nie mniejszym niż zachowywany przez Firmę.

  Firma może łączyć dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez użytkownika z Serwisu zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności z informacjami zdobytymi od niego w trakcie korzystania z innych serwisów prowadzonych przez Grupę, m.in. z internetowych serwisów działających pod markami: „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „BetStars” i „Full Tilt” oraz wszelkich produktów z nimi związanych lub pod nie podlegających, w tym usług sieci telefonii komórkowej i sieci społecznościowych. Takie powiązane informacje Firma będzie wykorzystywać w zgodzie z postanowieniami niniejszych zasad ochrony prywatności i zgodnie z celami w nich określonymi.

7. Marketing bezpośredni

 1. Firma może wykorzystać adres e-mail i numer telefonu Użytkownika w celu poinformowania go o nowościach, promocjach i innych ofertach marketingowych Grupy. W celu dostarczenia innych ofert promocyjnych może też przekazać te dane swoim partnerom marketingowym. Przez wzgląd na prawo Użytkowników do ochrony prywatności Firma zapewnia proste środki do zrezygnowania z otrzymywania ofert marketingowych od Firmy, jej partnerów i współpracowników przez e-mail lub telefon. Można w dowolnym momencie zablokować takie komunikaty, wysyłając pustą wiadomość z wpisanym w polu tematu słowem „Remove” do działu ds. wydarzeń. Rezygnacja z komunikatów marketingowych powoduje usunięcie danych Użytkownika z list dystrybucyjnych oraz wszystkich takich list, które mogą w przyszłości trafić do partnerów marketingowych Firmy. Jednak może być konieczne osobne wypisanie się z takich komunikatów u partnerów, którzy otrzymali dane kontaktowe Użytkownika przed usunięciem go z firmowych list dystrybucyjnych.

8. Prawa Użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo do otrzymania od Firmy informacji na temat przechowywanych przez nią jego danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Nosi to nazwę „wniosek o dostęp do informacji” („subject access request” czyli „SAR”), a na jego rozpatrzenie Firmie przysługuje czterdzieści (40) dni, gdy nie ma wątpliwości co do tożsamości Użytkownika, co może się wiązać z prośbą o dostarczenie przez niego potwierdzenia tożsamości oraz innych potrzebnych informacji. W pewnych okolicznościach Firma może pobierać niewielką opłatę za administrowanie SAR. Będzie ona zgodna z właściwymi przepisami prawnymi. Firma dąży do tego, aby przechowywane przez nią dane dotyczące Użytkowników były możliwie dokładne i aktualne. Użytkownicy zawsze mogą skontaktować się z Firmą w celu dokonania przeglądu, modyfikacji bądź wprowadzenia zmian lub korekty danych zgodnie z obowiązującymi na Malcie postanowieniami Data Protection Act 2001. W takim przypadku Firma będzie wymagać od nich dostarczenia dowodu tożsamości. W tym celu należy pisać do działu obsługi klienta. W przypadku zamknięcia przez Firmę z dowolnego powodu lub na prośbę Użytkownika jego konta Stars dane osobowe Użytkownika zostaną zachowane przez okres wymagany przepisami zapobiegającymi praniu brudnych pieniędzy lub innymi przepisami licencyjnymi. 

9. Pliki cookie

 1. Pliki cookie to ciągi informacji tekstowych, pobieranych na komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie przenośne Użytkownika (każde z nich zwane będzie dalej „Urządzeniem”) podczas wizyt w Serwisach. Następnie są one odsyłane na stronę, z której pochodzą, przy każdych kolejnych odwiedzinach lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

  Są one bardzo użyteczne, a wykorzystuje się je do wielu różnych celów. Pozwalają one na efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji Użytkownika i wpływają na ogólną poprawę jego doświadczeń z korzystania z Serwisów. Czasem pliki cookie pomagają w doborze reklam wyświetlanych online pod kątem zainteresowań Użytkownika.

  Firma wykorzystuje te pliki do śledzenia przekierowań do swoich stron, zapamiętywania preferencji Użytkowników, zwiększania responsywności stron i generowania anonimowych danych statystycznych, które mają na celu ulepszanie stron. Pomagają też one sprawdzać efektywność kampanii promocyjnych, ograniczać wyświetlanie reklam, zapamiętywać odwiedzane przez Użytkownika strony i prezentować mu reklamy profilowane pod kątem jego zainteresowań.

  Szczegółowe informacje na temat tych plików i ich wykorzystywania w Serwisach można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie, gdzie opisano też, jak je wyłączyć lub kontrolować, które pliki są zapisywane na Urządzeniu użytkownika (szczególnie w sekcji „Jak zmienić ustawienia plików cookie”).

10. O Firmie

 1. Firma zarejestrowana została przez Commissioner of Data Protection zgodnie z Data Protection Act of the Laws of Malta.

  Rational Gaming Europe Ltd
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Malta

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności miała miejsce w styczniu 2017 r.

Odpowiedzialna gra

Responsible Gaming

Angażujemy się w promocję odpowiedzialnej gry, gdyż chcemy zapewnić wszystkim wyłącznie pozytywne doświadczenia z gry.

Podstawowe FAQ

FAQ

Nasz dział obsługi klienta stworzył listę najczęściej zadawanych przez naszych graczy pytań. Tu znajdziesz odpowiedzi na nie.

Gra w pokera - FAQ

faq games

Pytania i odpowiedzi na temat gry w pokera w serwisie PokerStars.

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.

Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.

Gra na pieniądze

Chip Stack

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.