Regulamin WSOP

GŁÓWNY TURNIEJ WORLD SERIES OF POKER* 2013 – UMOWA Z POKERSTARS (DLA GRACZY Z INTERNETOWYCH KWALIFIKACJI)

Umowa PokerStars dotycząca Głównego Turnieju WSOP* 2013 (zwana dalej „Umową”) odnosi się do wszystkich graczy, którzy wygrają, kupią, otrzymają lub przyjmą pakiet nagród lub wejściówkę za pośrednictwem www.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it i www.pokerstars.ee („PokerStars”) zgodnie z określonymi poniżej warunkami. Umowa odnosi się do Głównego Turnieju World Series of Poker* 2013 odbywającego się pomiędzy 6 lipca a 5 listopada 2013 („Impreza”). Niniejsza umowa jest ważna od momentu podjęcia przez gracza decyzji o wzięciu udziału w Imprezie do jej zakończenia 5 listopada 2013 („Termin”).

 1. Ninejsza Umowa obejmuje: 
  1. Każdego gracza, który zakwalifikował przez PokerStars:
   1. za pośrednictwem organizowanych na PokerStars turniejów kwalifikacyjnych za pieniądze;
   2. za pośrednictwem organizowanych na PokerStars turniejów kwalifikacyjnych innych niż za pieniądze (za Frequent Player Points, w Tournament Leader Board Play Off, we Freerollach itd.);
   3. poprzez wygranie promocyjnego turnieju lub freerolla rozgrywanego online;
  2. Każdego gracza, który otrzyma wejściówkę jako specjalny gość (VIP) lub gracz sponsorowany przez PokerStars, któremu PokerStars zgodzi się udzielić pozwolenia na korzystanie ze świadczeń i korzyści wynikających z warunków niniejszej Umowy oraz wszystkich jej zapisów;
  3. Każdego gracza, który wygra promocyjny turniej lub freerolla;
 2. Każdy gracz spełniający powyższe warunki będzie dalej zwany „Uczestnikiem”.

 3. Uczestnicy Imprezy muszą mieć ukończone 21 lat lub więcej, jeśli w danej jurysdykcji pełnoletność osiąga się w późniejszym wieku (decydująca jest wyższa granica wieku).

 4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przez cały czas Regulaminu Imprezy. Jest on dostępny na stronie: http://www.wsop.com/2012/.

 5. Poprzez udział w Satelicie lub Imprezie Uczestnik przyznaje PokerStars prawo do używania jego imienia, nazwiska i wizerunku do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Tegoroczny pakiet Imprezowy zawiera:

  1. $10.000 wpisowego przekazywane na konto gracza na PokerStars;
  2. $3000 na pokrycie pozostałych wydatków przekazywane na konto gracza na PokerStars.
 7. Podjęcie pieniędzy przekazanych na konto gracza PokerStars i wykorzystanie ich w celu wykupienia wejściówki bezpośrednio u organizatora Imprezy należy do obowiązków uczestnika.

 8. PokerStars nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania. Uczestnicy Imprezy są odpowiedzialni za załatwienie sobie transportu i noclegów we własnym zakresie.

 9. Pracownicy firmy i najbliżsi członkowie ich rodzin lub osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym nie mają prawa do wzięcia udziału w grze ani wygrania nagrody; ponadto, praw takich nie mają również osoby z firm partnerskich i spółek zależnych, ich agencji reklamowych i promocyjnych, przedstawicieli, cesjonariuszy i beneficjentów, a także najbliżsi członkowie rodzin takich partnerów, ich podwykonawców, pracowników i dyrektorów, ani też osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym. Termin „najbliższa rodzina” obejmuje małżonków, rodzeństwo, rodziców, dzieci, dziadków i wnuki, teściów i osoby objęte przez związki nawiązane prawnie, obejmujące aktualne i przeszłe małżeństwa, ponowne małżeństwa, adopcje, konkubinat oraz inne osoby wchodzące w skład rodziny.

 10. Wzięcie udziału w Satelicie równoznaczne jest z potwierdzeniem, że imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz numer(y) telefonu przypisane do konta danego Użytkownika PokerStars są prawidłowe oraz przyjęciem do wiadomości, że osoba, której dane znajdują się na koncie, któremu należy się pakiet, jest tą osobą, która brała udział w satelicie i wygrała ją, i właśnie ta osoba musi wziąć udział w Imprezie.

 11. Jakiekolwiek próby zmiany konta lub otwierania kolejnych kont na PokerStars w celu brania udziału w Satelitach spowodują utratę wszelkich zdobytych nagród i mogą prowadzić do zamknięcia przez PokerStars takich kont.

 12. W przypadku zaistnienia sporów dotyczących praw uczestnictwa i wszelkich spraw powiązanych z przyznawaniem nagród lub postanowień regulaminu Kwalifikacji, ostateczna decyzja należeć będzie kierownictwa PokerStars. Decyzja taka jest wiążąca i podlega rewizji ani odwołaniu przez uczestnika ani żadną stronę trzecią.

 13. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu którykolwiek z uczestników, którym przysługują nagrody, nie odbierze jakiejś części nagrody w czasie określonym przez PokerStars, uznaje się, że gracz taki zrzeka się roszczeń w zakresie tej nagrody/traci do niej prawo, a PokerStars nie będzie w obowiązku rekompensować uczestnikowi tej straty w jakikolwiek sposób.

 14. Poprzez udział w Satelicie każdy z uczestników wyraża zgodę na całkowite i ostateczne zwolnienie PokerStars, jego przedstawicieli prawnych, powiązane podmioty, spółki zależne, agencje oraz ich urzedników, dyrektorów, pracowników i agentów od odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami i urazami doznanymi w związku z przyjęciem którejkolwiek z nagród.

 15. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszego regulaminu według własnego uznania, włączając w to anulowanie, zmianę lub zawieszenie Satelity, jeśli – opierając się na własnej ocenie - PokerStars uzna, że turniej nie może zostać przeprowadzony zgodnie z założeniami.

 16. Wszyscy gracze biorący udział w Satelitach  muszą przestrzegać wszystkich postanowień umowy licencyjnej PokerStars wyszczególnionych na stroni www.pokerstars.eu/poker/room/tos/ (polska wersja językowa dostępna na stronie /poker/room/tos/) oraz ogólnego regulaminu turniejów PokerStars znajdującego się pod adresem www.pokerstars.eu/poker/tournaments/rules/ (polska wersja: /poker/tournaments/rules/).

 17. Niniejszym przypomina się graczom, że w USA oraz na terytoriach zależnych nie wolno dokonywać wpłat na swoje konta ani angażować się w gry na pieniądze. Wszelkie próby ominięcia tych ograniczeń podczas pobytu w USA i na terytoriach zależnych stanowią naruszenie postanowiń niniejszej Umowy. Do prób ominięcia zakzu zalicza się m.in. manipulację danymi, z których PokerStars korzysta przy identyfikowaniu lokalizacji użytkowników i dostarczanie PokerStars fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji odnośnie miejsca pobytu. Przebywając w USA lub na terytoriach zależnych nie można grać na pieniądze ani dokonywać transferu środków. Jakiekolwiek techniczne próby obejścia automatycznych ograniczeń uznawane jest za złamanie Umowy i prowadzić będzie do zamknięcia konta oraz konfiskaty przechowywanych na nim środków.  Więcej informacji na ten temat znajdue się na stronie: /usaplayers/pl/faq/.

  Postanowienia niniejszego regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

* World Series of Poker oraz WSOP są znakami towarowymi Caesars Interactive Entertainment, Inc. lub spółek (zrzeszonych pod wspólną nazwą Caesars). CIE nie sponsoruje ani wspiera, nie jest też w żaden sposób powiązane z firmą PokerStars ani jej produktami, usługami, promocjami czy turniejami. Żadna promocja ani turniej na niniejszej stronie nie gwarantuje miejsca ani jego dostępności, czy też możliwości zarejestrowania się w jakimkolwiek turnieju WSOP czy z WSOP powiązanym, co leży w wyłącznej gestii Caesars.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.